1174/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Lag om ändring av 28 § landsbygdsnäringslagen

I enlighet med riksdagens beslut upphävs 28 § 5 mom. i landsbygdsnäringslagen av den 28 december 1990 (1295/1990) samt

ändras 28 § 3 och 4 mom., dessa lagrum sådana de lyder 28 § 3 mom. i lag 1304/1994 och 28 § 4 mom. i lag 805/1993, som följer:

28 §
Räntestödslån

Det räntestöd som staten betalar är fyra procentenheter av den årliga ränta som uppbärs på lånet. Låntagaren skall dock för lånet betala en ränta vars minimibelopp fast-ställs genom förordning. Det sammanlagda beloppet av det räntestöd som betalas under lånetiden får inte överstiga en genom förordning bestämd andel av de stödberättigade kostnaderna för det projekt eller de åtgärder som lånet gäller. Räntestöd betalas även under den tid en ansökan om företagssanering och skuldsanering för privatpersoner är anhängig. En sådan sänkning av den ränta som låntagaren betalar som har fastställts vid företagssanering eller vid skuldsanering för privatpersoner, eller som har godkänts vid ett med dessa jämförbart arrangemang, inverkar inte på räntestödets belopp. Räntestöd betalas inte för sådana merkostnader för kredit i utländsk valuta som beror på förändringar i valutakurserna. Räntestödet betalas av de medel som i statsbudgeten har reserverats för ändamålet.

Om omvandling av räntestöd till bidrag, om förfarandet för ändring av villkoren för räntestödslån och om de grunder på vilka räntestödet helt eller delvis kan återkrävas hos låntagaren bestäms närmare genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Lagen tillämpas på sådana räntestödslån i fråga om vilka stödansökan har gjorts den 15 november 1998 eller senare. Lagen tillämpas dock inte på räntestödslån i fråga om vilka stödansökan har gjorts den 15 november 1998 eller senare och ett avgörande om ansökan har meddelats i första instans innan lagen träder i kraft. På sådan sänkning av den ränta som låntagaren betalar som har godkänts vid ett förfarande som är jämförbart med företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner tillämpas emellertid 28 § 3 mom. i denna lag.

Om ett räntestödslån har beviljats eller ett stödbeslut som gäller räntestödslån har fattats före 1999, iakttas i fråga om ränta på räntestödslån, räntestöd och övriga villkor de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft och avtalsvillkoren enligt dessa.

RP 136/1998
JsUB 11/1998
RSv 175/1998

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.