1132/1998

Given i Helsingfors den 23 december 1998

Lag om ändring av 1 a och 57 § lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 1 a § och 57 § 1 och 4 mom., sådana de lyder i lag 1470/1993, samt

fogas till 57 §, sådan den lyder i lag 512/1971 och i nämnda lag 1470/1993, ett nytt 6 mom. som följer:

1 a §

Denna lag tillämpas även på en arbetstagare som en finsk arbetsgivare sänder utomlands för att utföra arbete för samma arbetsgivare. Detsamma gäller en arbetstagare som av ett finskt företag sänds utomlands för att utföra arbete åt ett utländskt moder-, dottereller systerföretag inom samma ekonomiska helhet som det finska företaget, om arbetstagaren under den tid han arbetar utomlands alltjämt står i arbetsförhållande till det företag som sände honom utomlands.

57 §

En person som är bosatt i Finland har rätt att få försäkra sig själv samt de medlemmar av hans familj och övriga i hans arbete anställda personer som inte enligt denna lag skall försäkras obligatoriskt och på detta sätt säkerställa att han själv och nämnda personer har rätt till de förmåner som enligt denna lag beviljas vid olycksfall i arbete.


Ett finskt företag har rätt att enligt 1 mom. få försäkra

1) en sådan till utlandet sänd arbetstagare som inte skall försäkras obligatoriskt enligt 1 a § och som arbetar utomlands hos ett moder-, dotter- eller systerföretag inom samma ekonomiska helhet eller hos ett annat sådant företag där det finska företaget har bestämmanderätt,

2) en arbetstagare som utomlands anställs av en finsk arbetsgivare eller en i 1 punkten avsedd utländsk arbetsgivare och som när arbetsförhållandet inleds omfattas av den finska lagstiftningen om social trygghet, eller

3) en sådan i 1 a § eller 1 eller 2 punkten i detta moment avsedd arbetstagare vars olycksfallsförsäkringsskydd enligt bestämmelserna i Europeiska gemenskapens rättsakter om social trygghet eller en internationell överenskommelse om social trygghet skall ordnas i det land där arbetet utförs.


När försäkring enligt 1 eller 4 mom. söks skall en överenskommelse träffas om vilket belopp som skall anses utgöra den försäkrades årliga arbetsförtjänst.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Lagen tillämpas på arbetsförhållanden som fortgår när denna lag träder i kraft. Försäkringsskydd enligt denna lag kan ordnas tidigast från och med ikraftträdandet.

RP 256/1998
ShUB 30/1998
RSv 213/1998

Helsingfors den 23 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.