1128/1998

Given i Helsingfors den 23 december 1998

Lag om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1993 om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993) 4, 5 och 7 §, 8 § 2 mom. och 13 § 2 mom., av dessa lagrum 13 § 2 mom. sådant det lyder i lag 342/1997, samt

fogas till lagen nya 7 a, 12 a och 12 b § som följer:

4 §
Vistelse utomlands

Utöver vad som bestäms i 3 § 1 mom. tillämpas lagstiftningen om social trygghet under den tid som en i Finland bosatt person tillfälligt vistas utomlands, om vistelsen utomlands kan antas vara högst ett år. Har en person emellertid under de tre senaste åren vistats utomlands under mer än hälften av tiden, tillämpas lagstiftningen om social trygghet inte längre på honom, såvida han inte har fast anknytning till Finland.

5 §
Vissa anställningsförhållanden

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas på en finsk medborgare som arbetar utomlands, om han

1) såsom medlem av den utsända personalen arbetar inom Finlands utrikesrepresentation och står i anställningsförhållande till finska staten,

2) är anställd hos finska staten i huvudsyssla utomlands eller är privattjänare hos en person som avses i 1 punkten, om lagstiftningen om social trygghet tillämpades på honom omedelbart innan anställningsförhållandet började, eller

3) är anställd i något annat uppdrag som är jämförbart med uppdrag som avses i 1 punkten och åtnjuter samma privilegier och immunitet som de diplomatiska representanterna och står i anställningsförhållande till en finländsk arbetsgivare.

Utrikesministeriet eller en annan i 1 mom. avsedd arbetsgivare skall utan dröjsmål till folkpensionsanstalten anmäla uppgifter om när i 1 mom. avsedda personers arbete utomlands har inletts och avslutats, om avbrott i arbetet samt om andra omständigheter som påverkar den sociala tryggheten.

7 §
Arbete och studier utomlands

Lagstiftningen om social trygghet kan på ansökan alltjämt tillämpas i fråga om en person som under längre tid än ett år vistas utomlands och som har fast anknytning till Finland och som

1) av sin finska arbetsgivare sänds utomlands från Finland i anställning hos denna arbetsgivare eller hos ett utländskt moder-, dotter- eller systerföretag som hör till samma ekonomiska helhet som arbetsgivaren eller hos ett annat sådant företag där nämnda finska arbetsgivare har bestämmanderätt,

2) är en arbetstagare som en finsk arbetsgivare har anställt utomlands,

3) är utsänd från Finland för utvecklingssamarbetsuppgifter eller missionsarbete,

4) bedriver studier eller vetenskaplig forskning såsom huvudsyssla, eller

5) under viss tid är anställd hos en sådan mellanstatlig organisation i vars verksamhet Finland medverkar.

Folkpensionsanstalten avgör på ansökan om lagstiftningen om social trygghet skall tillämpas på personer som avses i 1 mom. Beslutet meddelas för viss tid och för högst fem år från tidpunkten då personen i fråga flyttade utomlands. Tillämpningen av lagstiftningen om social trygghet kan dock förlängas med högst fem år i sänder, förutsatt att sökanden alltjämt har fast anknytning till Finland. Härvid förutsätts ytterligare att sysselsättnings- eller studielandet inte tillhandahåller ett skäligt socialskydd eller att det finns andra vägande skäl för en fortsatt tillämpning av lagstiftningen om social trygghet.

Ansökan om tillämpning av lagstiftningen om social trygghet skall lämnas till folkpensionsanstalten inom ett år från det att en i 1 mom. avsedd person flyttade utomlands eller från det att det föregående beslutet upphörde att gälla. Av särskilda skäl kan avvikelse göras från den utsatta tiden.

7 a §
Bedömning av om fast anknytning föreligger

Vid bedömning av om en person har sådan fast anknytning till Finland som avses i 4 och 7 § skall prövningen grunda sig på en helhetsbedömning av personens situation. Vid bedömningen skall bosättningstiden i Finland och i ett annat land samt familjebanden beaktas. Upprepad vistelse, bostad och anordnande av arbetspensionsskydd i Finland samt andra härmed jämförbara omständigheter kan anses utgöra bevis för fast anknytning.

8 §
Familjemedlemmar

Med familjemedlem avses make och barn som inte har fyllt 18 år samt barn under 25 år, om barnet såsom huvudsyssla studerar eller ägnar sig åt yrkesutbildning. Med makar jämställs en kvinna och en man som fortlöpande lever tillsammans i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden.

12 a §
Skyldighet att lämna uppgifter

En person som omfattas av lagstiftningen om social trygghet är skyldig att utan dröjsmål till folkpensionsanstalten anmäla förändrade omständigheter som gäller honom själv, såsom utflyttning från och tillbakaflyttning till Finland, inledande och avslutande av arbete, studier eller forskningsarbete utomlands, avbrott i dylik verksamhet, inträde i vistelselandets sociala trygghet och andra förändringar i omständigheterna som kan påverka socialskyddet.

12 b §
Ändring av beslut

Om omständigheterna efter att ett i denna lag avsett beslut meddelades har förändrats så att förutsättningar för meddelande av beslutet inte längre föreligger, kan folkpensionsanstalten ändra sitt beslut från den tidpunkt då omständigheterna förändrades. I folkpensionsanstaltens beslut enligt denna paragraf får ändring sökas enligt 13 §.

13 §
Ändringssökande

Om avgörandet av ett ärende enligt en lag som nämns i 1 § är beroende av huruvida en person skall anses vara bosatt i Finland, har den som saken gäller rätt att i den ordning som bestäms i nämnda lag också söka ändring i ett beslut som gäller tillämpningen av denna lag. Utan hinder av vad som bestäms i sjukförsäkringslagen, barnbidragslagen, lagen om moderskapsunderstöd och lagen om bostadsbidrag för pensionstagare har den som saken gäller rätt att föra prövningsnämndens beslut till försäkringsdomstolen på det sätt som avses i 1 mom. till den del beslutet gäller frågan huruvida personen är bosatt i Finland. Om frågan huruvida en person är bosatt i Finland avgörs i samband med ett ärende som gäller inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, skall folkpensionsanstaltens utlåtande inhämtas innan besvärsärendet avgörs.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999.

Vid tillämpningen av denna lag beaktas också tiden innan denna lag trädde i kraft.

På en person som när denna lag träder i kraft tillfälligt vistas utomlands i enlighet med 4 § i den lag som gäller vid ikraftträdandet tillämpas lagstiftningen om social trygghet under ett års tid från det att han flyttade utomlands.

På en person på vilken tillämpas 5 § 2 mom. 1 punkten i den lag som gäller när denna lag träder i kraft tillämpas nämnda 5 § alltjämt under ett års tid från ikraftträdandet.

Utan hinder av denna lag är ett beslut som folkpensionsanstalten med stöd av 7 §, sådan den lyder när denna lag träder i kraft, har fattat om tillämpningen av lagstiftningen om social trygghet i kraft den tid som anges i beslutet.

Folkpensionsanstalten avgör på ansökan om lagstiftningen om social trygghet skall tillämpas på en person som avses i 7 § 1 mom. och på hans i 8 § avsedda familje- medlem, på vilka lagstiftningen om social trygghet inte tillämpades före lagens ikraftträdande. Ansökan skall göras inom ett år från ikraftträdandet. Lagstiftningen om social trygghet tillämpas härvid från och med den 1 januari 1999.

En i 7 § 1 mom. 5 punkten avsedd person som vistas utomlands när denna lag träder i kraft anses vid tillämpningen av 7 § 3 mom. ha flyttat utomlands när denna lag träder i kraft.

På ärenden i vilka folkpensionsanstalten har meddelat beslut innan denna lag har trätt i kraft tillämpas 13 § i den lag som gäller vid ikraftträdandet.

RP 255/1998
ShUB 29/1998
RSv 212/1998

Helsingfors den 23 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.