1040/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961) 6 a § 4 mom. 1 punkten, 6 b § 3 mom., 7 c § 1 mom., 8 § 4 mom. 3 och 13 punkten, 12 § 1 mom. 3 punkten och 19 a § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 6 a § 4 mom. 1 punkten och 6 b § 3 mom. i lag 559/1993, 7 c § 1 mom. i lag 1482/1995, 8 § 4 mom. 3 punkten i lag 571/1993 och 8 § 4 mom. 13 punkten i lag 663/1985, 12 § 1 mom. 3 punkten i lag 1293/1996 och 19 a § 2 mom. i lag 1167/1996, som följer:

6 a §

Den återstående tiden räknas såsom till invalidpension berättigande tid även på grundval av ett sådant arbetsförhållande efter vars upphörande arbetstagaren under en högst nio år lång tid mellan den tidpunkt då de i 1 och 2 mom. avsedda 360 dagarna har förflutit och den tidpunkt då arbetsoförmågan börjat har haft ett barn som är yngre än tre år och som avses i 4 a § 1 mom. Härvid förutsätts dock att

1) arbetstagaren på grund av detta barn har fått moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen eller stöd för hemvård av barn enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996), och


6 b §

Om arbetstagaren, sedan det till återstående tid berättigande arbetsförhållandet har upphört, på grundval av ett annat arbetseller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet har blivit berättigad till heleffektiv pension som avses i 6 § 1 mom., tillämpas inte bestämmelserna i 6 a § på det tidigare arbetsförhållandet. Arbetstagaren anses härvid ha förvärvat ovan avsedda rätt till pensionsskydd enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden vid den tidpunkt då hans sammanlagda arbetsförtjänst i arbetsförhållanden som avses i nämnda lag, innan han drabbats av den sjukdom, det lyte eller den skada som utgör huvudsaklig orsak till arbetsoförmågan, har uppgått till det gränsbelopp på minst 800 mark som förutsätts i 7 § 1 mom. i nämnda lag.


7 c §

Om det i de kalenderår som avses i 7 § ingår sådan oavlönad särskild moderskapsledighet, moderskaps- eller föräldraledighet eller vårdledighet som avses i 35 a eller 35 c § lagen om arbetsavtal (320/1970), uträknas den pensionsgrundande lönen med avvikelse från 7 § så att såsom kalenderår beaktas högst de tio sista av de kalenderår som inte inbegriper oavlönad tid av nämnda slag.


8 §

De grundpensioner som skall beaktas vid samordningen är följande på arbets- och tjänsteförhållande samt företagarverksamhet grundade ålders- och invalidpensioner:


3) pension i enlighet med det i lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/1964) föreskrivna grundpensionsskyddet; som sådan pension betraktas också pension i enlighet med grundpensionsskyddet som beviljats vårdare som avses i 1 § 7 mom. samt förtroendevalda som avses i 1 § 8 mom. i nämnda lag;


13) pension enligt lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985).


12 §

Pensionsanstalternas ömsesidiga ansvar för pensionerna och rehabiliteringspenningen bestäms och pensionsanstalternas omkostnader för pensionerna och rehabiliteringspenningen fördelas mellan pensionsanstalterna, om dessa inte har kommit överens om något annat, enligt följande:


3) för ovan i 11 § avsedda tilläggsförmåner svarar den pensionsanstalt som har försäkrat dem, till den del förmånen motsvarar vad enligt av ministeriet fastställda eller givna grunder skall erläggas till anstalten i premier eller beräknas utgöra anstaltens pensionsansvar,


19 a §

Pension eller en del därav kan på anhållan av det organ som avses i 6 § 1 mom. socialvårdslagen (710/1982) betalas till organet för att användas för vården av pensionstagaren eller av den i vars uppehälle pensionstagaren enligt 2 § lagen om utkomststöd (1412/1997) är skyldig att delta. Angående utbetalning av pension till organet kan beslutas även till den del pensionen skall betalas retroaktivt, men organet får använda pensionen till ersättning av redan lämnat utkomststöd endast i det fall att det är fråga om förskott som avses i 23 § lagen om utkomststöd.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 180/1998
ShUB 23/1998
RSv 160/1998

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.