990/1998

Given i Helsingfors den 14 december 1998

Förordning om ändring av förordningen om studiestöd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 8 april 1994 om studiestöd (260/1994) 6 §, sådant detta lagrum lyder i förordning 292/1997,

ändras rubriken för 2 §, 3 och 7 § samt 14 § 1 mom., av dessa lagrum 3 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 140/1995 och 447/1996, och 7 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 477/1996, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 292/1997, ett nytt 1 mom., varvid de nuvarande 1 och 2 mom. blir 2 och 3 mom. som följer:

2 §
Andra studier för vilka studiestöd kan beviljas

Studiestöd kan beviljas också för annan utbildning än yrkesutbildning eller gymnasieutbildning, när utbildningen genomförs vid folkhögskolor, idrottsutbildningscentrer och Sameområdets utbildningscentral. Studiestöd kan också beviljas för studier i huslig ekonomi som ordnas i annan form än som grundläggande yrkesutbildning, för undervisning och handledning som ordnas för handikappade i tränings- eller rehabiliteringssyfte samt för förberedande utbildning som ordnas för invandrare inför den grundläggande yrkesutbildningen.


3 §
Heltidsstudier

Studier där målsättningen är att avlägga högskoleexamen betraktas som heltidsstudier.

Gymnasiestudier betraktas som heltidsstudier när deras omfattning enligt lärokursen är sammanlagt minst 75 kurser och den studerande under terminen deltar i minst 10 kurser eller studier som motsvarar dem. De studier som avses i detta mom. betraktas dock som heltidsstudier under en sådan termin då den studerande deltar i minst två prov som ingår i studentexamen. Gymnasiestudier som ordnas i internat betraktas alltid som heltidsstudier.

Yrkesinriktade och andra studier betraktas som heltidsstudier när studiernas omfattning är minst tre studieveckor per studiemånad i genomsnitt. När studiernas omfattning inte har dimensionerats i studieveckor, fordras att den studerande under i genomsnitt minst 25 veckotimmar deltar i undervisning enligt undervisnings- eller utbildningsprogrammet eller i praktik som hör till studierna.

Sådana studier som avses i 2 och 3 mom. betraktas dock inte som heltidsstudier, om studierna genomförs som distans- eller flerformsstudier så att den regelbundna kontakthandledningen eller kontaktundervisningen utgör mindre än en vecka i följd per kalendermånad.

Undervisningsministeriet kan meddela närmare föreskrifter om när studier betraktas som heltidsstudier.

7 §
Antalet stödmånader per läsår

Studiestöd beviljas i allmänhet enligt hela studiemånader från den dag studierna inleds. En studiemånad berättigar till studiestöd, om den omfattar minst 18 dagar som ingår i läsåret.

I fråga om studier för högskoleexamen beviljas studiestöd i allmänhet för nio månader per läsår. Studiestödsnämnden eller, i fråga om examina som avläggs utomlands, folkpensionsanstalten fastställer de grunder enligt vilka studiestöd kan beviljas för längre tid än för nio månader.

Inom den grundläggande yrkesutbildningen beviljas studiestöd från den dag studierna inleds för nio och en halv månad, om den tionde månaden omfattar minst 15 dagar som ingår i läsåret. Studiestöd kan beviljas för en tionde månad, om den tionde studiemånaden omfattar minst 25 dagar som ingår i läsåret. Studiestöd för längre tid kan beviljas på de villkor som anges i 1 mom.

Inom gymnasieutbildningen kan studiestöd beviljas för högst nio månader per läsår.

14 §
Rätt till vuxenstudiepenning

Om studieledigheten eller någon annan oavlönad ledighet för en vuxenstuderande inte varar ett helt läsår eller en hel termin, beviljas vuxenstudiepenning från den dag studieledigheten inleds enligt hela studieledighetsmånader. En studieledighetsmånad berättigar till studiestöd, om den omfattar minst 18 dagar som ingår i läsåret.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Utan hinder av 3 § är en studerande som enligt en bestämmelse som gäller här denna förordning träder i kraft har beviljats studiestöd berättigad till studiestöd för att slutföra de studier för vilka studiestöd har beviljats innan denna förordning träder i ikraft.

I fråga om studier som har inletts innan denna förordning träder i kraft justeras inte stödtiden läsåret 1998―1999 på basis av 7 §.

Förordningens 7 § 1 mom. och 14 § 1 mom. tillämpas från den 1 augusti 1999.

Helsingfors den 14 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.