965/1998

Given i Helsingfors den 14 december 1998

Lag om ändring av 10 § 2 mom. lagen om införande av jordabalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 12 april 1995 om införande av jordabalken (541/1995) 10 § 2 mom. som följer:

10 §
Intecknade vanliga skuldebrev och övriga fordringsbevis

Borgenären skall ansöka om att ett intecknat skuldebrev eller annat fordringsbevis byts till ett pantbrev och lägga fram utredning om den återstående fordran inom den tid då inteckningen enligt de tidigare bestämmelserna skall förnyas. Vid bytet ändras inteckningen till det sammanlagda beloppet av fordrans återstående kapital, tre års ränta på detta och indrivningskostnaderna. Inteckningsbeloppet avrundas dock till närmast högre femhundra mark eller, om inteckningen samtidigt omräknas till euro, till närmast högre etthundra euro. Om det intecknade skuldebrevet enligt ett däri angivet villkor har överlämnats som säkerhet för någon annan förbindelse, skall det intecknade kapitalet betraktas som återstående kapital. I fråga om bytet gäller i övrigt 9 § 2 och 3 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 156/1998
EkUB 21/1998
RSv 165/1998

Helsingfors den 14 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.