906/1998

Given i Helsingfors den 4 december 1998

Lag om ändring av sysselsättningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till sysselsättningslagen av den 13 mars 1987 (275/1987) en ny 17 § i stället för den 17 § som upphävts genom lag 1355/1997, till lagen en ny 24 a § och till 25 § ett nytt 3 mom. som följer:

17 §
Ersättningar till arbetslösa

En arbetslös kan för främjande av hans egna insatser för att skaffa sig arbete och för tryggande av hans utkomst beviljas sysselsättningsstöd. Stödet kan enligt statsbudgeten beviljas en arbetslös för arbetspraktik på en arbetsplats, för inledande och stabilisering av företagsverksamhet, för ökande av arbetsmöjligheterna för deltidsanställda samt för andra sysselsättningsfrämjande åtgärder. Bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av stödet, om dess belopp och varaktighet samt om behandlingen av ärenden som gäller stödet utfärdas genom förordning.

Den som deltar i arbetspraktik enligt denna lag står inte i sådant arbetsavtalsförhållande som avses i 1 § lagen om arbetsavtal (320/1970) till den som ordnar arbetspraktiken eller till arbetskraftsbyrån.

Om ansvaret för arbetarskyddet för den som deltar i arbetspraktik bestäms särskilt.

För olycka som skett i arbetspraktik eller yrkessjukdom som föranletts av arbetspraktik betalas till mottagare av sysselsättningsstöd ersättning av statens medel enligt de grunder som i lagen om olyckfallsförsäkring (608/1948) anges i fråga om olycksfall i arbetet, till den del den skadade inte har rätt till minst lika stor ersättning med stöd av någon annan lag. Det ministerium som behandlar sysselsättningsärenden ordnar gruppansvarsförsäkring för dem som deltar i arbetspraktik.

24 a §
Ränta och dröjsmålsränta

På statsunderstöd eller stöd som skall återbetalas och som har anvisats eller beviljats av sysselsättningsanslagen skall från utbetalningsdagen betalas årlig ränta enligt den räntefot som avses i 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982), ökad med tre procentenheter. Om det belopp som skall återbetalas inte betalas senast på den i beslutet om återkrav utsatta återbetalningsdagen, skall på det försenade beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen räknat från återbetalningsdagen.

25 §
Myndigheternas uppgifter

Ärenden som gäller betalning av ersättning av statens medel med stöd av 17 § 4 mom. behandlas i första instans av statskontoret.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 144/1998
ApUB 7/1998
RSv 128/1998

Helsingfors den 4 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.