727/1998

Given i Helsingfors den 9 oktober 1998

Lag om ändring av 79 och 85 a § mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 79 § 3 mom. och 85 a § 1 mom. 5 punkten, sådana de lyder i lag 1265/1997, som följer:

79 §

Till skattegrunden hänförs den på televisionsavgifter grundade ersättning som Rundradion Ab får ur statens televisions- och radiofond och den ersättning som Ålands Radio och TV Ab får av Ålands landskapsstyrelses inkomster från televisionsavgifter.


85 a §

För försäljning av följande tjänster samt försäljning, gemenskapsinterna förvärv, överföring från upplagringsförfarande och import av följande varor skall i skatt betalas 8 procent av skattegrunden:


5) den på televisionsavgifter grundade ersättning som Rundradion Ab får ur statens televisions- och radiofond och den ersättning som Ålands Radio och TV Ab får av Ålands landskapsstyrelses inkomster från televisionsavgifter,Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Lagen tillämpas på de ersättningar enligt 85 a § 1 mom. 5 punkten vilka har erhållits efter att lagen har trätt i kraft.

RP 33/1998
StaUB 24/1998
RSv 94/1998

Helsingfors den 9 oktober 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.