620/1998

Given i Helsingfors den 21 augusti 1998

Lag om ändring av lagen om ortodoxa kyrkosamfundet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 8 augusti 1969 om ortodoxa kyrkosamfundet (521/1969) 81 c §,

sådan den lyder i lag 53/1998,

ändras 12 a och 12 b § samt 81 a § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 12 a § i lagar 206/1984 och 893/1987 och nämnda lag 53/1998, 12 b § i nämnda lag 206/1984 samt 81 a § 1 mom. i nämnda lag 53/1998, samt

fogas till 2 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 12 c § som följer:

2 §

Varje medlem av kyrkosamfundet är medlem av den församling på vars område han har hemkommun och bostad där enligt lagen om hemkommun (201/1994). Den som hör till brödraskapet eller systerskapet i ett kloster eller är novis vid ett kloster är dock medlem av klostret. Kyrkostyrelsen kan utfärda bestämmelser om när en person kan vara medlem av någon annan församling eller något annat kloster än de som avses ovan.

12 a §

Kyrkböcker utgör

1) medlemsregistren enligt lagen om trossamfundens medlemsregister (614/1998),

2) längderna över döpta, över personer beträffande vilka hindersprövning verkställts för ingående av äktenskap, över vigda, döda och begravda samt över dem som utträtt ur eller intagits i kyrkosamfundets gemenskap,

3) de kyrkliga befolkningsregister som har förts innan den i 1 punkten nämnda lagen har trätt i kraft och de handlingar som hör till dem,

4) registret över alla avlidna som begravts på en begravningsplats som församlingen eller klostret besitter eller äger; i registret införs den avlidnas fullständiga namn och personbeteckning samt behövliga uppgifter om gravrättsinnehavaren, samt

5) registret över församlingens eller klostrets fasta och lösa egendom.

Församlingarna för kyrkböcker över sina medlemmar med iakttagande av vad därom bestäms i denna eller någon annan lag eller med stöd av dem. Kyrkostyrelsen svarar dock för uppgifterna i och upprätthållandet av klostrens och kyrkosamfundets centralarkivs kyrkböcker.

Beslutsfattandet i ärenden som gäller förandet av kyrkböckerna ankommer på kyrkoherden eller föreståndaren för centralarkivets och klostrens kyrkböcker vid kyrkostyrelsen.

Om utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna och om förfarandet vid rättelse av fel gäller vad som därom bestäms särskilt.

12 b §

Kyrkostyrelsen meddelar närmare föreskrifter om hur kyrkböckerna skall föras.

Kyrkostyrelsen bestämmer de avgifter som skall uppbäras för uppgifter som utlämnas ur kyrkböckerna.

12 c §

Om en präst döper eller jordfäster en person som inte hör till hans församling, skall han omedelbart efter förrättningen anmäla detta till den församling eller det trossamfund där personen blir eller var medlem. Anmälan skall innehålla åtminstone namn och personbeteckning eller födelsetid, uppgifter om vårdnadshavarna för ett minderårigt barn som döpts samt uppgifter om förrättningen och tidpunkten för den.

2 kap.

Församlings organ

81 a §

Kyrkosamfundets ämbetsspråk är finska. Ur kyrkböckerna och de handlingar som hör till dem har alla rätt att få intyg på sitt eget språk, antingen på finska eller svenska.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 16/1998
FvUB 5/1998
RSv 46/1998

Helsingfors den 21 augusti 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.