619/1998

Given i Helsingfors den 21 augusti 1998

Lag om ändring av kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut

ändras i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993) 3 kap. 2 § 2 mom., rubriken för 16 kap. samt 16 kap. 1 och 2 § samt

fogas till 16 kap. nya 2 a och 2 b § samt till 24 kap. en ny 5 b § som följer:

3 kap.

Kyrkans administrativa och språkliga indelning

2 §

Varje medlem av kyrkan är medlem av den församling på vars område han har hemkommun och bostad där enligt lagen om hemkommun (201/1994). Kyrkostyrelsen kan dock utfärda bestämmelser om när en person kan vara medlem av någon annan församling inom sin egen hemkommun.


16 kap.

Kyrkböckerna och församlingens arkiv

1 §
Kyrkböckerna

Kyrkböcker utgör

1) medlemsregistren enligt lagen om trossamfundens medlemsregister (614/1998),

2) längderna över döpta, skriftskolgångna och konfirmerade, över personer beträffande vilka hindersprövning verkställts för ingående av äktenskap, över vigda, döda och begravda samt över ut- och inflyttade liksom även över dem som utträtt ur eller intagits i kyrkans gemenskap, samt

3) de kyrkliga befolkningsregister som har förts innan den i 1 punkten nämnda lagen har trätt i kraft och de handlingar som hör till dem.

2 §
Förandet av kyrkböckerna

Församlingarnas pastorsexpeditioner och centralregister för kyrkböckerna med iakttagande av vad därom bestäms i denna eller någon annan lag eller med stöd av dem.

Beslutsfattandet i ärenden som gäller förandet av kyrkböckerna ankommer på kyrkoherden eller, om församlingarna har ett gemensamt centralregister, på direktören för detta.

Angående utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna och rättelse av fel gäller vid sidan av 24 kap. 5 b § 1 och 2 mom. vad som därom bestäms särskilt.

2 a §
Kyrkostyrelsens behörighet

Kyrkostyrelsen meddelar närmare föreskrifter om hur kyrkböckerna skall föras och fastställer den avgift som tillfaller församlingen för utlämnande av uppgifter ur dem.

2 b §
Anmälningsskyldighet

Om en präst döper eller jordfäster en person som inte hör till hans församling, skall han omedelbart efter förrättningen anmäla detta till den församling eller det trossamfund där personen blir eller var medlem. Anmälan skall innehålla åtminstone namn och personbeteckning eller födelsetid, uppgifter om vårdnadshavarna för ett minderårigt barn som döpts samt uppgifter om förrättningen och tidpunkten för den.

24 kap.

Underställning och ändringssökande

5 b §
Rättelse av uppgifter i kyrkböckerna samt sökande av ändring

Om rättelse av befolkningsuppgifter i kyrkböckerna gäller befolkningsdatalagen (507/1993).

Angående rättelse av andra än befolkningsuppgifter i församlingarnas medlemsregister gäller lagstiftningen om skydd för personuppgifter.

Beslut av en kyrklig myndighet beträffande andra uppgifter i kyrkböckerna än de som avses i 1 och 2 mom. överklagas så som bestäms i 3, 6 och 7 §.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 17/1998
FvUB 6/1998
RSv 47/1998

Helsingfors den 21 augusti 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.