521/1998

Given i Nådendal den 10 juli 1998

Lag om ändring av lagen om finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 § lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/1993), sådant detta lagrum lyder i lagarna 572/1996, 1077/1996 och 1349/1997, en ny 6 a-punkt samt till lagen en ny 15 b § som följer:

2 §
Tillsynsobjekt

Med tillsynsobjekt avses i denna lag


6 a) den ersättningsfond som avses i lagen om värdepappersföretag (579/1996),


15 b §
Förbud mot och begränsning av tillhandahållande av investeringstjänster

Finansinspektionen kan för högst tre månader förbjuda ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut att tillhandahålla sådana investeringstjänster som avses i lagen om värdepappersföretag samt sådana förvaringsoch förvaltningstjänster som avses i 16 § 1 mom. 5 punkten nämnda lag, om den med beaktande av värdepappersföretagets eller kreditinstitutets finansiella tillstånd har anledning att misstänka att värdepappersföretaget eller kreditinstitutet hotas av insolvens samt att den ersättningsfond som ger investerarskydd uppenbarligen kan bli tvungen att ersätta investerarnas fordringar.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller också utländska värdepappersföretags och kreditinstituts filialer i Finland, ifall företaget eller institutet är medlem i den finländska ersättningsfonden.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

RP 56/1998
EkUB 11/1998
RSv 56/1998

Nådendal den 10 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.