507/1998

Given i Nådendal den 10 juli 1998

Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/1940) 43 § 3 och 4 mom., sådana de lyder i lag 1561/1995, samt

ändras 22―24 §, 25 § 3 mom., 28 a, 29 och 30 §, 31 § 1―3 mom., 32 §, 37 § 1 mom., 38 §, 39 § 2 mom., 39 a § 1 och 3 mom., 39 b § 2 mom., 42 § 2 mom., 43 § 2 och 6 mom., 44 § 1 mom., 45, 46 och 49 §, 50 § 1 mom., 51 § 1 mom., 53 § 2 och 3 mom., 54 § 2 mom., i 55 § 1 mom. det inledande stycket och 5 mom. samt 56 § 1 och 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 22―24 §, 25 § 3 mom., 29 och 30 §, 31 § 1―3 mom., 32 §, 37 § 1 mom., 38 §, 39 § 2 mom., 42 § 2 mom., 43 § 2 och 6 mom., 45, 46 och 49 §, 50 § 1 mom., 51 § 1 mom., 53 § 2 och 3 mom., 54 § 2 mom., i 55 § 1 mom. det inledande stycket och 5 mom. samt 56 § 1 och 3 mom. i nämnda lag 1561/1995, 28 a § i lag 1392/1995 samt 39 a § 1 och 3 mom., 39 b § 2 mom. och 44 § 1 mom. i lag 540/1996, som följer:

22 §

Arvsbeskattningen verkställs av det skatteverk inom vars område arvlåtaren vid sitt frånfälle var stadigvarande bosatt.

Om egendom övergår till två eller flera personer så att den, sedan den enas rätt till den upphört, övergår till en annan, skall dock det skatteverk inom vars område den förra mottagaren är eller vid sitt frånfälle var bosatt verkställa beskattningen av den senare mottagaren.

23 §

Gåvobeskattningen verkställs av det skatteverk inom vars område gåvogivaren var bosatt vid skattskyldighetens inträde.

24 §

Om 22 eller 23 § inte kan tillämpas, verkställs arvs- eller gåvobeskattningen av det skatteverk inom vars område den skattepliktiga förmögenheten till största delen fanns vid skattskyldighetens inträde eller, om förmögenheten inte fanns i Finland, av det skatteverk inom vars område den skattskyldige är bosatt vid tiden för fastställandet av skatten.

25 §

Skatteverket kan på ansökan som en dödsbodelägare har gjort före verkställandet av beskattningen, uppskjuta verkställandet av arvsbeskattningen för viss tid, dock för högst ett år från utgången av den tid som bestäms för inlämnande av bouppteckningsinstrumentet till skatteverket, om vägande skäl anförs till stöd för ansökan. Som ett sådant skäl skall bland annat anses verkställande av arvskifte i ett bo, där verksamheten vid en gårdsbruksenhet eller ett annat företag som ingår i boet fortsätter för dödsboets eller dess delägares räkning, då det inte är fråga om en i förhållande till dödsboets sammanlagda tillgångar ringa förmögenhetsdel.

28 a §

Försäkringsbolag och annan utbetalare av förmåner som avses i 7 a eller 18 a § skall lämna uppgift om förmånerna till skatteverket i den avlidnes eller gåvotagarens hemkommun. Skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter om tidpunkten när och sättet för hur uppgiften skall lämnas samt om uppgiftens innehåll.

29 §

Bouppteckningsinstrumentet skall inom en månad från bouppteckningen tillställas det behöriga skatteverket.

Skatteverket kan underrätta tingsrätten om att förrättandet av bouppteckning har försummats.

30 §

Skattedeklarationen skall tillställas det behöriga skatteverket inom tre månader från det att skattskyldigheten har inträtt.

31 §

Skatteverket verkställer arvs- och gåvobeskattningen. Skatteverket rättar också sådana i 40 § eller 41 § nämnda fel som det observerat.

Beskattningen anses ha blivit verkställd den dag då skatteverket har behandlat ärendet. Dagen för verkställandet av beskattningen skall framgå av beskattningshandlingarna.

Vid verkställandet av beskattningen kan också de uppgifter och handlingar beaktas som skatteverket har till sitt förfogande för verkställande av annan beskattning än sådan som avses i denna lag.


32 §

Dödsbodelägare, legattagare och den efterlevande maken, också när denne inte är dödsbodelägare, samt dessas lagliga företrädare, de som förrättat bouppteckningen och den som har uppgivit boet eller förestår detta, liksom även gåvogivare och gåvotagare är skyldiga att på uppmaning av behörig tjänsteman vid skatteverket eller skattestyrelsen meddela alla uppgifter och utredningar som berör boet eller gåvan samt att för granskning förete alla handlingar som gäller boet eller gåvan.

37 §

När skatteverket har verkställt beskattningen skall den som har debiterats arvs- eller gåvoskatt tillställas debetsedel och utredning om grunderna för beskattningen samt anvisningar om hur ändring kan sökas i beskattningen.


38 §

Om det yppar sig nya tillgångar eller skulder i dödsboet efter att arvsbeskattningen har verkställts, skall en handling innefattande tillägg eller rättelse enligt 20 kap. 10 § ärvdabalken tillställas skatteverket inom en månad efter att den upprättats.

När arvsbeskattningen verkställs med stöd av skattedeklaration skall en skattedeklaration som upptar de nya tillgångarna och skulderna tillställas skatteverket inom tre månader efter att de har yppat sig i boet.

Om grunderna för arvs- eller gåvobeskattningen i övrigt har förändrats efter verkställandet av beskattningen, är den skattskyldige, ifall hans arvs- eller gåvoskatt skulle stiga, skyldig att inom tre månader efter att han har fått vetskap om orsaken underrätta skatteverket om saken, om inte någon annan delägare eller gåvotagare redan har gjort anmälan.

39 §

Om någon som har erhållit egendom med återgångsvillkor, då villkoret uppfyllts måste lämna ifrån sig egendomen inom fem år efter det han erhållit den, skall den skatt som betalts tidigare återbetalas i den ordning som bestäms i 41 §. Den skattskyldige skall tillställa skatteverket ett meddelande om detta inom sex månader efter överlämnandet av egendomen.

39 a §

Skatteverket får på skriftlig ansökan meddela förhandsavgörande som gäller arvs- och gåvoskatt.


Förhandsavgörandet meddelas av det skatteverk inom vars område överlåtaren av egendomen bor eller inom vars område arvlåtaren stadigvarande bodde vid sin död. Om inte nämnda bestämmelser kan tillämpas, meddelas förhandsavgörandet av det skatteverk som avses i 24 §.

39 b §

Ett ärende som gäller förhandsavgörande skall behandlas i brådskande ordning i skatteverket, länsrätten och högsta förvaltningsdomstolen.

42 §

Skatteverket kan dock avgöra en skattskyldigs rättelseyrkande som avses i 43 § när det framställda yrkandet godkänns.

43 §

Rättelseyrkande som avser skatt på arv och gåva skall framställas hos skatterättelsenämnden vid det skatteverk som har verkställt beskattningen eller som borde ha verkställt beskattningen. Rättelseyrkandet skall tillställas skatteverket inom utsatt tid.


Över skatteverkets beslut, som gäller skatterättelse och beskattning som en besvärsinstans har återförvisat för nytt verkställande, får rättelseyrkande dock utan hinder av den tid som anges ovan framställas inom 60 dagar från den dag då den som är berättigad att söka ändring fick del av beslutet. Beslutet kan delges utan användning av mottagningsbevis, varvid det anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att beslutet lämnades in till posten, om inte något annat visas. I fråga om skatteombudet räknas tidsfristen från det att beslutet fattades.

44 §

Med avvikelse från 43 § skall ändring i ett förhandsavgörande enligt 39 a § sökas genom besvär hos den länsrätt inom vars domkrets arvlåtaren var bosatt vid sitt frånfälle eller överlåtaren av egendomen bor. Om ingen länsrätt skulle vara behörig att behandla besvären, söks ändring hos länsrätten i Nylands län. Besvärsrätt har den som ansökt om förhandsavgörandet och skatteombudet. Besvärsskriften skall tillställas skatteverket inom besvärstiden.


45 §

Den skattskyldige eller skatteombudet får söka ändring i ett beslut som har meddelats på grund av rättelseyrkande genom besvär hos den länsrätt inom vars domkrets arvlåtaren var bosatt vid sitt frånfälle eller gåvogivaren var bosatt vid gåvoskatteskyldighetens inträde. Om ingen länsrätt skulle vara behörig att behandla besvären, söks ändring hos länsrätten i Nylands län. Besvärsskriften skall tillställas skatteverket inom besvärstiden.

Besvärstiden för den skattskyldige är fem år från ingången av det år som följer på det år under vilket arvs- eller gåvobeskattningen verkställdes. Besvärstiden för skatteombudet är sex månader från den dag då beskattningen verkställdes. Utan hinder av de ovan angivna tiderna får besvär över beslut på rättelseyrkande dock anföras inom 60 dagar från den dag då den som är berättigad att söka ändring fick del av beslutet. Beslutet kan delges utan användning av mottagningsbevis, varvid det anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att beslutet lämnades in till posten, om inte något annat visas. Besvärstiden för skatteombudet räknas från det att beslutet fattades.

46 §

Skatteverket skall i händelse av besvär som anförs av skatteombudet bereda den skattskyldige samt i händelse av besvär som anförs av den skattskyldige bereda skatteombudet tillfälle att avge bemötande och vid behov genmäle. Besvärsskriften jämte bemötandena och genmälena samt de handlingar som ligger till grund för beskattningen skall utan dröjsmål tillställas länsrätten. Till handlingarna skall fogas en kopia av skatterättelsenämndens beslut på rättelseyrkandet samt skatteverkets utlåtande över besvären.

49 §

Har i ett ärende som gäller beskattning av arv eller gåva, över vilket rättelseyrkande har framställts till skatterättelsenämnden eller i vilket ändring har sökts hos länsrätten, saken till någon del inte varit föremål för prövning eller har vid beskattningen tillämpats oriktiga grunder eller har beskattningen annars i väsentligt avseende blivit oriktigt verkställd, kan ärendet i sin helhet återförvisas till skatteverket eller skatterättelsenämnden för verkställande av ny beskattning eller fattande av nytt beslut.

50 §

Har beskattningen ändrats på ett sätt som inverkar på en annan skattskyldigs beskattning, skall skatteverket genom skatterättelse rätta beskattningen även för denne skattskyldige på ett sätt som motsvarar ändringen (följdändring), om rättelsen inte av särskilda skäl är oskälig. En följdändring kan göras även om villkoren för skatterättelse inte uppfylls.


51 §

Har en myndighet genom ett beslut på rättelseyrkande eller besvär förklarat någon vara skattskyldig eller ändrat ett beslut som gäller beskattningen, skall den myndighet som gjort ändringen fastställa grunden för ändringen. En kopia av högsta förvaltningsdomstolens eller länsrättens ovan nämnda beslut skall sändas till länsrätten och skatteverket. Skatteverket rättar beskattningen på grundval av det beslut som avses ovan, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som bestäms om skatterättelse.


53 §

Skatteverket skall avgöra ansökan, om det belopp som begärs bli avlyft uppgår till högst 300 000 mark. Vederbörande ministerium kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som handläggs av skattestyrelsen eller skatteverket. Skattestyrelsen kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som handläggs av skatteverket.

Är betalningen av arvs- eller gåvoskatt på utsatt tid förenad med svårighet för den skattskyldige, kan skatteverket på ansökan bevilja uppskov med erläggandet av skatten. Skattestyrelsen kan av särskilda skäl överta avgörandet av ett uppskovsärende. Skatteverket och skattestyrelsen beviljar uppskov på villkor som bestäms av vederbörande ministerium. Ministeriet kan likaså överta avgörandet av ett uppskovsärende. Ministeriet bestämmer härvid uppskovsvillkoren i sitt beslut på ansökan.


54 §

Skatteverket skall avgöra ansökan, om det belopp som begärs bli avlyft uppgår till högst 300 000 mark. Vederbörande ministerium kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som handläggs av skattestyrelsen eller skatteverket. Skattestyrelsen kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som handläggs av skatteverket.


55 §

På ansökan som en skattskyldig gjort hos skatteverket före verkställandet av beskattningen lämnas en del av arvs- eller gåvoskatten odebiterad, om


Den skattskyldige skall inom tre månader efter en sådan överlåtelse av egendom som avses i 4 mom. göra en anmälan om denna till skatteverket. Vid debiteringen skall 40 § iakttas i tillämpliga delar.

56 §

Om den för en gårdsbruksenhet, ett annat företag eller en del därav påförda arvs- eller gåvoskattens proportionella andel av hela skatten är 10 000 mark eller mera och om de förutsättningar som nämns i 55 § 1 mom. 1 och 2 punkten föreligger, förlängs betalningstiden för denna del av skatten på ansökan som den skattskyldige före beskattningens verkställande gjort hos skatteverket.


Om den skattskyldige överlåter den huvudsakliga delen av en gårdsbruksenhet, ett annat företag eller en del därav, som avses ovan, bestämmer skatteverket att alla härvid ännu obetalda betalningsposter skall uppbäras i samband med den följande uppbördsraten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 15/1998
StaUB 11/1998
RSv 64/1998

Nådendal den 10 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.