494/1998

Given i Nådendal den 26 juni 1998

Förordning om en riksomfattande etisk delegation inom hälso- och sjukvården

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde föreskrivs med stöd av 2 a § 2 mom. lagen den 17 augusti 1992 om patientens ställning och rättigheter (785/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 333/1998:

1 §
Delegationen

I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet finns en riksomfattande etisk delegation inom hälso- och sjukvården.

2 §
Uppgifter

Förutom de uppgifter som anges i 2 a § 1 mom. lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) skall delegationen

1) ta initiativ samt ge utlåtanden och rekommendationer angående etiska frågor inom hälso- och sjukvården, inklusive vårdetiska frågor, liksom även väcka en samhällsdebatt om dessa frågor,

2) bistå med sakkunnighjälp vid utvecklandet av hälso- och sjukvården samt lagstiftningen på detta område,

3) insamla och förmedla information om etiska frågor inom hälso- och sjukvården och om den etiska diskussion som förs i andra länder angående hälso- och sjukvården, bland annat med hjälp av olika publikationer,

4) följa utvecklingen inom hälso- och sjukvården och teknologins utveckling inom vården ur etisk synvinkel,

5) sköta de andra uppgifter gällande etiska frågor inom hälso- och sjukvården som social- och hälsovårdsministeriet har bestämt.

3 §
Sammansättning

Delegationen har en ordförande och en vice ordförande samt högst 18 andra medlemmar. Var och en av de sistnämnda medlemmarna har en personlig suppleant. Statsrådet förordnar ordföranden och vice ordföranden samt medlemmarna och suppleanterna för fyra år i sänder.

Medlemmarna skall vara insatta i etiska frågor inom hälso- och sjukvården. Medlemmarna skall representera åtminstone de uppfattningar som råder bland dem som anlitar och dem som ordnar service, hos yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt inom juridiken, hälsovetenskapen samt den etiska forskning som berör människan och samhället. Av delegationens medlemmar skall minst fyra utses bland riksdagsmännen.

Om delegationens ordförande, vice ordförande eller någon annan medlem eller suppleant avgår eller avlider under en mandatperiod förordnar social- och hälsovårdsministeriet i stället för honom en representant för den återstående mandatperioden.

Delegationen har en generalsekreterare, som utses av social- och hälsovårdsministeriet.

Delegationen kan kalla permanenta eller tillfälliga sakkunniga.

4 §
Medicinsk forskningsetisk sektion

Delegationen skall ha en medicinsk forskningsetisk sektion, som tillsätts av socialoch hälsovårdsministeriet. Sektionen skall

1) stödja de regionala etiska kommissionerna i etiska frågor av principiell natur vilka gäller medicinsk och annan forskning inom hälso- och sjukvården samt hjälpa till med att ordna utbildning som gäller dessa,

2) ge, efter att ha hört de ifrågavarande regionala etiska kommissionerna, det nationella utlåtandet om medicinska forskningsetiska frågor som förutsätts då man utför internationella multicenterundersökningar, om sektionen inte gett detta någon regional etisk kommission i uppdrag.

I fråga om den medicinska forskningsetiska sektionen gäller i övrigt vad som bestäms i 5 § 2 och 3 mom.

5 §
Sektioner

Delegationen kan vid behov tillsätta andra sektioner.

Delegationen väljer inom sig ordförande och vice ordförande för sektionerna.

Sektionerna kan också ha medlemmar som inte hör till delegationen.

6 §
Tillämpning av bestämmelserna om kommittéer

Om delegationen gäller i övrigt vad som bestäms om statliga kommittéer.

7 §
Närmare föreskrifter

Vid behov meddelar social- och hälsovårdsministeriet närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1998.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Nådendal den 26 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.