476/1998

Rättelser till förordningen.

Given i Nådendal den 26 juni 1998

Lag om ändring av fastighetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/1992) 11 § 3 mom., 12 § 1 mom., 13 § 1 mom. samt 13 a och 14 §,

av dessa lagrum 13 a § sådan den lyder i lag 280/1995, som följer:

11 §
Allmän fastighetsskatteprocentsats

Den av kommunfullmäktige påförda allmänna fastighetsskatteprocentsatsen tillämpas på de fastigheter som enligt denna lag är skattepliktiga, om ingenting annat föranleds av 12―14 §. Den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen skall bestämmas till minst 0,20 och högst 1,00.

12 §
Skatteprocentsats för byggnader som används för stadigvarande boende

Kommunfullmäktige bestämmer skatteprocentsatsen för byggnader som huvudsakligen används för stadigvarande boende till minst 0,10 och högst 0,50. [ Den märkta texten har rättat (1998), Originaltexten lydde: 0,40. ]


13 §
Skatteprocentsats för andra bostads- byggnader

Kommunfullmäktige kan inom de gränser som nämns i 11 § särskilt fastställa en skatteprocentsats för byggnader av vilkas lägenhetsyta mer än hälften används huvudsakligen för annat boende än det stadigvarande boende som avses i 12 §. Denna skatteprocentsats kan bestämmas så, att den är högst 0,60 procentenheter högre än skatteprocentsatsen för byggnader som används huvudsakligen för stadigvarande boende.


13 a §
Skatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund

Med avvikelse från vad som i 11 § föreskrivs om den nedre gränsen för fastighetsskatteprocentsatsen kan kommunfullmäktige bestämma att procentsatsen för en byggnad ägd av ett allmännyttigt samfund som avses i 22 § inkomstskattelagen och dess mark skall vara lägre än vad som bestäms ovan, om byggnaden på fastigheten huvudsakligt är i allmänt eller allmännyttigt bruk Fastighetsskatteprocentsatsen för en byggnad som avses i denna paragraf kan också bestämmas vara 0,00.

14 §
Skatteprocentsats för kraftverk

Kommunfullmäktige kan särskilt fastställa en skatteprocentsats att tillämpas på byggnader och konstruktioner som hör till ett kraftverk. Denna skatteprocentsats kan bestämmas till högst 1,40. Skatteprocentsatsen för byggnader och konstruktioner som hör till ett kärnkraftverk kan dock bestämmas till högst 2,20.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

Lagen tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 1999. Lagens 13 a § tillämpas första gången i ändrad form vid beskattningen för 2000.

RP 29/1998
StaUB 17/1998
RSv 74/1998

Nådendal den 26 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.