347/1998

Given i Helsingfors den 15 maj 1998

Lag om ändring av kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och enligt riksdagens beslut

ändras i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993) 7 kap. 5 § 2 mom., 8 kap. 3 § 1 mom., 11 kap. 8 §, 22 kap. 1 § 3 mom. och 4 § samt 25 kap. 5 § samt

fogas till 6 kap. nya 6 a och 6 b §, till 8 kap. 3 § nya 2 och 3 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 4 mom., samt till 24 kap. 9 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 936/1996, en ny 3 a-punkt som följer:

6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

6 a §
Permittering

Om de uppgifter som hör till en tjänst eller möjligheterna att erbjuda uppgifter har minskat tillfälligt och annat arbete inte skäligen kan ordnas för tjänsteinnehavaren hos samma arbetsgivare, har myndigheten rätt att permittera tjänsteinnehavaren så att tjänsteutövningen och löneutbetalningen avbryts för viss tid, högst för tre veckor under ett kalenderår, medan tjänsteförhållandet i övrigt består.

En tjänsteinnehavare i en församling permitteras av kyrkorådet eller församlingsrådet och en tjänsteinnehavare i en kyrklig samfällighet av det gemensamma kyrkorådet. Den som innehar prästtjänst i en församling eller en kyrklig samfällighet permitteras dock av domkapitlet på framställning av ovan nämnda myndighet. En tjänsteinnehavare vid kyrkostyrelsen permitteras av kyrkostyrelsen. Tjänsteinnehavare vid domkapitlet permitteras av domkapitlet. Utan hinder av vad som föreskrivs i någon annan lag kan ett beslut om permittering verkställas även om beslutet har överklagats genom besvär.

Kyrkostyrelsen meddelar närmare föreskrifter om permittering.

6 b §
Permitteringsförfarande

Sedan vederbörande myndighet konstaterat att permittering är nödvändig skall den omedelbart och, om möjligt, senast tre månader före permitteringens början tillställa förtroendemannen eller, om sådan inte finns, den som saken gäller ett förhandsmeddelande om permitteringen. Då permitteringen gäller minst tio tjänsteinnehavare skall förhandsmeddelande även tillställas arbetskraftsmyndigheterna. I förhandsmeddelandet skall nämnas permitteringens orsak, beräknade begynnelsetidpunkt och längd samt en uppskattning av antalet permitterade tjänsteinnehavare inom varje yrkesgrupp.

Meddelandet om permittering skall ges tjänsteinnehavaren minst 14 dagar innan permitteringen börjar. Meddelandet skall ges tjänsteinnehavaren personligen, om inte något annat avtalas med förtroendemannen. I meddelandet skall nämnas orsaken till permitteringen, begynnelsetidpunkten och längden. Tjänsteinnehavaren skall på begäran ges ett skriftligt intyg över permitteringen. Meddelandet om permittering skall delges den ovan avsedda förtroendemannen och, om permitteringen gäller minst tio tjänsteinnehavare, även arbetskraftsmyndigheterna.

7 kap.

Allmänna stadganden

5 §
Jäv

Om inte något annat följer av 25 kap. 5 § 1 mom. gäller angående jäv för övriga förtroendevalda samt för församlingens tjänsteinnehavare vad som stadgas i lagen om förvaltningsförfarande. Ett tjänste- eller arbetsförhållande eller ett motsvarande förhållande till församlingen eller den kyrkliga samfälligheten medför dock inte jäv för en förtroendevald eller tjänsteinnehavare i ett sådant förvaltningsärende i vilket församlingen eller samfälligheten är part, om han inte på grund av sitt anställningsförhållande har föredragit eller annars på motsvarande sätt handlagt ärendet.


8 kap.

Prästval och församlingsval

3 §
Rösträtt

Alla de medlemmar av kyrkan som har fyllt 18 år har lika rösträtt i valen. Den som röstar i församlingsval skall fylla 18 år senast den första valdagen och den som röstar i prästval senast den dag då ansökningstiden för tjänsten utgår.

Vid församlingsval utövas rösträtten i den församling i vilken den röstberättigade har antecknats som närvarande medlem av församlingen senast den 31 augusti valåret och vid prästval i den församling i vilken motsvarande anteckning har gjorts senast den dag då ansökningstiden för tjänsten utgår.

Skall på grund av besvär nya val förrättas, skall 18 års ålder vid församlingsval uppnås senast den första valdagen och vid prästval senast den dag som nämns i 1 mom. Vid nya val utövas rösträtten i den församling i vilken den röstberättigade har antecknats som närvarande medlem av församlingen senast 60 dagar före den första valdagen.


11 kap.

Kyrklig samfällighet

8 §
Gemensamma kyrkorådet

Verkställande och förvaltande organ i den kyrkliga samfälligheten är ett gemensamt kyrkoråd, som även leder skötseln av de uppgifter och arbetsformer som hänför sig till församlingsverksamheten och som nämns i 2 § 3 mom. Gemensamma kyrkorådet kan för församlingsvalen tillsätta en centralvalnämnd om vars uppgifter bestäms i valordningen för kyrkan. Om gemensamma kyrkorådets sammansättning bestäms i kyrkoordningen.

22 kap.

Kyrkostyrelsen, kyrkans centralfond och kyrkans avtalsdelegation

1 §
Kyrkostyrelsens sammansättning

Om kyrkostyrelsens sektioner och ämbetskollegiet bestäms i reglementet för kyrkostyrelsen. Medlemmar av ämbetskollegiet är de tjänsteinnehavare i kyrkostyrelsen som innehar en ecklesiastikrådstjänst. När en ecklesiastikrådstjänst är vakant eller dess innehavare är tjänstledig, kan kyrkostyrelsen förordna en annan tjänsteinnehavare att sköta tjänsten.

4 §
Beslutförhet

Kyrkostyrelsen och dess sektioner är beslutföra när mer än hälften av medlemmarna är närvarande. Ämbetskollegiet är beslutfört när minst tre medlemmar är närvarande.

24 kap.

Underställning och ändringssökande

9 §
Begränsningar i besvärsrätten

Utöver vad som i övrigt stadgas i denna lag om begränsning av besvärsrätten får ändring inte sökas genom besvär


3 a) i åtgärd eller beslut av en valmyndighet som gäller förrättande av förhandsröstning i hemmet,


25 kap.

Kompletterande stadganden

5 §
Handläggning av förvaltningsärenden

När ett förvaltningsärende handläggs av en myndighet i kyrkan, i en församling eller i en kyrklig samfällighet skall lagen om förvaltningsförfarande iakttas, om inte något annat följer av denna lag. Vad som stadgas i 10 § 1 mom. 5 a-punkten lagen om förvaltningsförfarande tillämpas dock inte i kyrkan, i en församling eller i en kyrklig samfällighet.

Kyrkostyrelsens förtroendevalda samt dess tjänsteinnehavare och arbetstagare kan dock utan hinder av 10 § 1 mom. 4 och 5 punkten lagen om förvaltningsförfarande behandla ett pensionsärende som grundar sig på pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan eller lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan eller en fråga som anknyter till ordnande av pensionsskyddet och som gäller en församling, en kyrklig samfällighet eller en kyrklig förening, stiftelse eller annan sammanslutning som ingått ett pensionsavtal med kyrkostyrelsen eller tjänsteinnehavare eller arbetstagare som är anställda hos dem.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

RP 23/1998
FvUB 2/1998
RSv 33/1998

Helsingfors den 15 maj 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.