221/1998

Given i Helsingfors den 27 mars 1998

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961) 5 § 5 mom.,

sådant det lyder i lag 666/1985,

ändras 4 f § 3 mom., 5 § 4 och 6 mom. och 12 § 1 mom. 2 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 4 f § 3 mom. i lag 603/1986, 5 § 4 mom. i nämnda lag 666/1985 och 6 mom. i lag 559/1993 samt 12 § 1 mom. 2 punkten i lag 1293/1996, som följer:

4 f §

När deltidspension fastställs, betraktas som stabiliserad förvärvsinkomst den pensionsgrundande lönen i det arbetsförhållande, på grundval av vilket vid fastställandet av pension skulle beaktas den återstående tiden till pensionsåldern, om arbetstagaren vid den tidpunkt då deltidspensionen börjar hade blivit arbetsoförmögen. Om sådant avbrott i arbetsförhållande som avses i 2 § 5 mom. tillämpas på arbetsförhållandet, anses arbetsförhållandet dock ha fortgått utan avbrott när deltidspension fastställs.


5 §

Deltidsarbete som utförs vid sidan av deltidspension utökar pensionen på det sätt som bestäms ovan.


Ålders- eller invalidpensionen för en arbetstagare som har uppburit deltidspension utökas med ett belopp som för varje månad under vilken arbetstagaren har fått deltidspension är 1/8 procent av den pensionsgrundande lönen. Som pensionsgrundande lön beaktas härvid den skillnad i förvärvsinkomsterna enligt 5 c § 1 mom. på grundval av vilken arbetstagarens deltidspension första gången har fastställts. Om med pension för deltidsarbete som utförts vid sidan av deltidspension sammanräknas pension som intjänas för återstående tid enligt 6 a §, intjänas för denna tid pension i enlighet med 3 mom. även för den skillnad i förvärvsinkomsterna som avses ovan.

12 §

Pensionsanstalternas ömsesidiga ansvar för pensionerna och rehabiliteringspenningen bestäms och pensionsanstalternas omkostnader för pensionerna och rehabiliteringspenningen fördelas mellan pensionsanstalterna, om dessa inte har kommit överens om något annat, enligt följande:


2) för invalidpension som har beviljats med tillämpning av 6 a §, och för halva beloppet av sådan arbetslöshetspension som har beviljats med tillämpning av 6 a § på ett arbetsförhållande som har pågått minst fem år, i dessa pensioner även inbegripet en pensionsdel som eventuellt betalas enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och en i 3 a § 4 mom. lagen om sjömanspensioner angiven pensionsdel som eventuellt betalas enligt nämnda lag, dock inte ett pensionsbelopp enligt 5 § 6 mom. i nämnda lag, vilket beräknats med tillämpning av 6 a §, och varken tillägg enligt 4 j eller 7 g § eller med stöd av 9 § efter pensionens begynnande, i fråga om arbetslöshetspension dock förhöjningar som gjorts efter den tidpunkt för arbetslöshetens början som avses i 4 c § samt för den del av rehabiliteringspenningen som till sitt belopp motsvarar den på ovan nämnt sätt fastställda delen av den med tillämpning av 6 a § beviljade invalidpensionen, svarar enbart den pensionsanstalt till vars verksamhetskrets arbetstagaren hörde på grundval av ett arbetsförhållande som avses i nämnda paragraf; dessutom svarar pensionsanstalten för det belopp av pensionen eller rehabiliteringspenningen som enligt de grunder som ministeriet har fastställt eller givit särskilt har överförts på den del av pensionen som pensionsanstalten svarar för enligt 12 a § 5 mom.,Denna lag träder i kraft den 1 april 1998.

Lagens 5 § 6 mom. tillämpas på deltidspension som börjat den 1 januari 1994 eller därefter.

RP 13/1998
ShUB 5/1998
RSv 26/1998

Helsingfors den 27 mars 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.