1303/1997

Given i Helsingfors den 11 december 1997

Lag om ändring av kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och enligt riksdagens beslut

upphävs i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993) 15 kap. 4 § 3 mom. samt

ändras 3 kap. 6 § 3 mom., 6 kap. 2 a § 1 mom., 11 kap. 5 § 1 mom., 7 § 2 mom. och 10 § samt 14 kap. 4 § 2 mom., av dessa lagrum 6 kap. 2 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 59/1996, som följer:

3 kap.

Kyrkans administrativa och språkliga indelning

6 §
Församlingarnas stiftstillhörighet

Sker inom församlingens medlemskår en sådan förändring att flertalets språk har blivit ett annat och denna förändring har varat i fem år, beslutar kyrkostyrelsen om överföring av församlingen till ett annat stift.


6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

A. Allmänna stadganden
2 a §
Studier och examensbevis från utlandet

Angående den behörighet för en tjänst inom kyrkan, i en församling eller en kyrklig samfällighet som en utbildning eller en yrkespraktik som genomgåtts av medborgare i stater som avses i lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen (1597/1992) ger gäller i tillämpliga delar vad som därom bestäms i nämnda lag.


11 kap.

Kyrklig samfällighet

5 §
Ändring av grundstadgan och upplösning av en samfällighet

För beslut om ändring av grundstadgan för en kyrklig samfällighet eller om upplösning av en samfällighet krävs att minst två tredjedelar av de närvarande och mer än hälften av gemensamma kyrkofullmäktiges samtliga medlemmar omfattar beslutet. Ett beslut om upplösning av en samfällighet och ett sådant beslut om ändring av grundstadgan genom vilket formen för den gemensamma ekonomin ändras skall underställas kyrkostyrelsen för avgörande.


7 §
Gemensamma kyrkofullmäktiges medlemmar

Av mandaten tilldelas varje församling först två eller, om antalet församlingar är över tjugo, ett mandat. De återstående man-daten fördelas mellan församlingarna i förhållande till församlingarnas folkmängd. Mandatfördelningen fastställs av gemensamma kyrkofullmäktige för varje valperiod.


10 §
Överföring av beslutanderätten

Genom ett reglemente eller en instruktion kan gemensamma kyrkofullmäktiges beslutanderätt i ärenden som anges i reglementet eller instruktionen överföras på gemensamma kyrkorådet eller dess sektioner och på samfällighetens direktioner samt genom beslut av gemensamma kyrkofullmäktige på församlingsrådet. Beslutanderätten får dock inte överföras i ärenden som avses i 9 kap. 1 § 2 mom.

14 kap.

Kyrkor, församlingens fastigheter och byggnadsskydd

4 §
Överlåtelse av annan fastighet

Beslut som gäller utarrendering av kyrkans jordagods eller församlingens fasta egendom skall underställas domkapitlet för fastställelse om arrendetiden är över 10 år.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1998.

RP 196/1997
FvUB 21/1997
RSv 185/1997
Rådets direktiv 89/48/EEG; EGT nr L 19, 24.1.1989, s. 16
Rådets direktiv 92/51/EEG; EGT nr L 209, 24.7.1992, s. 25
Kommissionens direktiv94/38/EG; EGT nr L 217, 23.8.1994, s. 8
Kommissionens direktiv95/43/EG; EGT nr L 184, 3.8.1995, s. 21

Helsingfors den 11 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.