1269/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i utlänningslagen av den 22 februari 1991 (378/1991) 32 § 3 mom., 54, 56 och 58 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 32 § 3 mom. i lag 639/1993 och 56 § delvis ändrad i sistnämnda lag, 54 § delvis ändrad i lag 154/1995 samt 58 § i sistnämnda lag,

ändras 34 §, 39 § 2 och 4 mom., 57 och 60 §, 62 § 1 mom. och 70 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 34 §, 39 § 2 mom. samt 57 § i nämnda lag 154/1995, 39 § 4 mom., 62 § 1 mom. samt 70 § 1 mom. i nämnda lag 639/1993, samt

fogas till lagen en ny 34 a § som följer:

34 §
Uppenbart ogrundad asylansökan

En asylansökan betraktas som uppenbart ogrundad om

1) den inte motiveras med allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller andra grunder som har anknytning till förbudet mot tillbakasändning eller till fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning,

2) den är avsedd att missbruka asylförfarandet,

3) asylsökanden har kommit från ett tryggt land, där han kunde ha fått sådant skydd som avses i 30 eller 31 § och dit han tryggt kan sändas tillbaka eller om

4) sökanden kan sändas till en annan stat som enligt konventionen rörande bestämmandet av den ansvariga staten för prövningen av en ansökan om asyl som framställts i en av medlemsstaterna i de europeiska gemenskaperna är skyldig att pröva asylansökan.

34 a §
Avgörande av uppenbart ogrundad asylansökan

När utlänningsverket med stöd av 34 § avslår en asylansökan som uppenbart ogrundad och en därtill ansluten ansökan om uppehållstillstånd, beslutar utlänningsverket samtidigt om avvisning. I utlänningsverkets beslut i ett sådant ärende får ändring inte sökas genom besvär.

Utlänningsverkets beslut som avses i 1 mom. underställs i sin helhet länsrätten i Nylands län för avgörande. Utlänningsverket skall bereda sökanden tillfälle att bli hörd innan beslutet underställs länsrätten. Om asylsökanden inte påträffas anses delgivning ha ägt rum och asylsökanden ha beretts tillfälle att bli hörd inom två dygn efter det att utlänningsverkets beslut bevisligen har tillställts den adress som asylsökanden uppgivit.

Länsrätten skall återföra ärendet till utlänningsverket för ny behandling om asylansökan inte skall betraktas som uppenbart ogrundad eller om sökanden har lagt fram någon sådan ny utredning som är väsentlig med avseende på avvisning eller det underställda beslutet i övrigt är lagstridigt. I annat fall skall länsrätten fastställa utlänningsverkets beslut.

Länsrätten kan avgöra ärendet i sammansättning med en domare. Länsrättens beslut i ärendet skall meddelas utan dröjsmål. I länsrättens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

Utlänningsverket skall ge en person som sänds tillbaka till ett tryggt land ett dokument av vilket framgår att hans asylansökan inte har prövats i sak i Finland.

39 §
Beslut om avvisning

Om ett avvisningsärende har betydelse för tillämpningen av 37 § i andra liknande fall, får passkontrollmyndigheten hänskjuta saken till utlänningsverket. Utlänningsverket kan även på eget initiativ överta avgörandet av ett avvisningsärende.


Passkontrollmyndigheten skall fatta beslut om avvisning i de fall som avses i 37 § 1 och 2 mom. inom tre månader efter att utlänningen har anlänt till Finland. Utlänningsverket fattar beslut om avvisning i samband med ett avslag på ansökan om asyl eller uppehållstillstånd.

57 §
Överklagande av utlänningsverkets beslut

En utlänning som är missnöjd med utlänningsverkets beslut om asyl, om uppehållstillstånd som på grund av behov av skydd beviljas den asylsökande eller om när flyktingskap upphör eller om avvisning och anknytande inreseförbud i annat fall än det som avses i 34 a §, får med hänvisning till att beslutet strider mot lag överklaga det hos länsrätten i Nylands län enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I ett sådant beslut av länsrätten i Nylands län som avses i 1 mom. får sökas ändring endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Tillstånd kan beviljas endast om det med avseende på tillämpningen av lagen i andra liknande fall eller på grund av en enhetlig rättspraxis är viktigt att ärendet hänskjuts till högsta förvaltningsdomstolen eller om det finns något annat vägande skäl att bevilja tillstånd.

En utlänning som är missnöjd med utlänningsverkets beslut om utvisning och anknytande inreseförbud, återkallande av främlingspass, resedokument för flykting, visum eller uppehållstillstånd eller vägran att bevilja permanent uppehållstillstånd får med hänvisning till att beslutet strider mot lag överklaga beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen.

Besvär får dock inte anföras över ett beslut genom vilket ett visum eller uppehållstillstånd har återkallats innan utlänningen kommit till Finland. Besvär får inte heller anföras över ett beslut genom vilket det konstaterats att ärendet förfaller på grund av att sökanden har återtagit sin ansökan eller sannolikt lämnat Finland.

60 §
Begränsningar av besvärsrätten

I andra fall än de som anges i 55 och 57 § får ändring i beslut som fattats med stöd av denna lag inte sökas genom besvär.

62 §
Möjligheterna att verkställa vissa beslut

Ett beslut om avvisning som fattats med stöd av 37 § 1 eller 2 mom. får verkställas utan hinder av att ändring i beslutet har sökts. Om besvärstillstånd sökts hos högsta förvaltningsdomstolen i fall som avses i 57 § uppskjuts verkställigheten av beslutet tills ärendet avgjorts.


70 §
Anmälningar till utlänningsombudsmannen

Beslut som nämns i 31―33, 34 a, 39, 42, 43, 47, 49, 51, 54, 55 och 57 § skall utan dröjsmål delges utlänningsombudsmannen. På begäran av utlänningsombudsmannen skall också beslut som nämns i 21, 26, 63 och 64 § delges honom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

När denna lag träder i kraft överförs de ärenden som är anhängiga i asylnämnden till länsrätten i Nylands län.

Denna lag tillämpas även på ärenden som har blivit anhängiga före lagens ikraftträdande.

RP 207/1997
FvUB 25/1997
RSv 214/1997

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.