1245/1997

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1997

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen

Trafikministeriet har beslutat

ändra i trafikministeriets beslut av den 7 september 1990 om tillämpning av körkortsförordningen (846/1990) 1 och 2 §, 3 § 3 och 4 mom., 5 § 2 mom., 6 § 1 mom. 3 och 5 punkten, 12 a § samt 14 § 1 mom. och 2 mom 4 och 7 punkten,

av dessa lagrum 1 § sådan den lyder delvis ändrad i trafikministeriets beslut 1405/1992 och 173/1996, 2 § sådan den lyder delvis ändrad i trafikministeriets beslut 856/1992 samt i nämnda trafikministeriets beslut 1405/1992 och 173/1996, 3 § 3 mom., 5 § 2 mom., 6 § 1 mom. 3 och 5 punkten, 12 a §, 14 § 1 mom. och 2 mom. 4 och 7 punkten sådana de lyder i nämnt trafikministeriets beslut 173/1996 samt 3 § 4 mom. sådant det lyder i nämnt trafikministeriets beslut 1405/1992 som följer:

1 §
Teoriundervisning

Elever skall meddelas teoriundervisning

1) minst 12 lektioner för klass A1 eller A,

2) minst 20 lektioner för klass B,

3) minst 32 lektioner för klass C1 eller C, och

4) minst 12 lektioner för klass C1E.

En teorilektion skall pågå i minst 45 minuter. Teoriundervisning får meddelas en elev under högst tre timmar per dag. Undervisningen för klass C1 eller C skall uppfylla kraven enligt rådets direktiv om minimikrav på utbildning för vissa förare av vägfordon (76/914/EEG).

Den som håller förarexamen kan i enlighet med de allmänna anvisningar som fordonsförvaltningscentralen meddelar medge undantag från standgandena i 1 mom.

2 §
Mängden körundervisning

Elever skall meddelas körundervisning i trafiken

1) genom minst 10 körturer för klass A1 eller A,

2) genom minst 28 körturer för klasserna B och C eller minst 30 körturer då undervisningen innehåller det i 2 a § avsedda undervisningsavsnittet som omfattar körning i mörker, och

3) genom minst 16 körturer för klass C1E.

Undervisningen för klass C1 eller C skall uppfylla kraven enligt rådets direktiv om minimikrav på utbildning för vissa förare av vägfordon (76/914/EEG).

Den som håller förarexamen kan i enlighet med de allmänna anvisningar som fordonsförvaltningscentralen meddelar tillåta undantag från minimimängden körundervisning i 1 mom., om eleven i Finland eller utomlands tidigare har beviljats körkort eller fått körundervisning för erhållande av körrätt.

3 §
Körundervisning

I körundervisningen skall ingå landsvägskörning utanför en tätort under minst sex körturer, om minimimängden körundervisning är 28 eller 30 körturer eller under minst fyra körturer, om minimimängden körundervisning är 16 körturer. För klass C1 eller C skall eleven som inte har körrätt för fordon av klass B meddelas körundervisning med personbil under 10 körturer, av vilka hälften skall vara landsvägskörning. Körundervisning på motorväg får meddelas endast sådana elever som kan anses kunna föra fordon tryggt och utan oskälig olägenhet för den övriga trafiken.

Körundervisning för klasserna B, C1 och C skall även innehålla undervisning på en övningsbana. Två körturer på en övningsbana får räknas som undervisning i landsvägskörning i den minimimängd som nämns i 3 mom. Trafikministeriet meddelar särskilt bestämmelser om undervisningens innehåll när en övningsbana inte finns till förfogande.

5 §
Anordnande av undervisning

Teoriundervisningen skall meddelas i bilskolans undervisningsutrymme. Bilskolor som verkar inom samma kommun eller inom kommuner bredvid får gemensamt ordna teoriundervisningen för klass C1, C, D1, D, C1E och CE samt sådan särskild undervisning som ingår i teoriundervisningen för klass A1 eller A och gäller motorcykel och körning med sådan.


6 §
Skolfordon

Såsom skolfordon skall användas


3) en lastbil, vars reella totalmass är minst 60 procent av dess registrerade totalmass, om undervisning meddelas för klass C1 eller C,


5) en fordonskombination av klass E med en lastbil av klass C som dragbil om undervisning meddelas för klass CE, en lastbil av klass C1 eller C som dragbil om undervisning meddelas för klass C1E, en buss av klass D som dragbil om undervisning meddelas för klass DE och en buss av klass D1 som dragbil om undervisning meddelas för klass D1E.


12 a §
Examenskrav för klasserna C1, C, D1 och D

Förarexamen för klasserna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE skall uppfylla kraven enligt rådets direktiv om minimikrav på utbildning för vissa förare av vägfordon (76/914/EEG).

14 §
Körprov

Minimitiden för ett körprov är 45 minuter eller, om provet avläggs för klasserna C1E, CE, D, eller DE, 60 minuter. Fordonsförvaltningscentralen meddelar närmare föreskrifter om utförande av körprov.

Ett fordon, som används vid körprov skall uppfylla kraven på undervisningsfordon och dessutom med undantag av undervisningsfordon som avses i 7 och 8 § skall


4) vid examen av klass C1 den registrerade totalmassan för en lastbil vara minst 4 000 kg och vid examen av klass C den registrerade totalmassan för en lastbil minst 10 000 kg och den reella totalmassan minst 7 500 kg, längden minst sju meter, axelavståndet minst 3,80 m och baköverhänget minst 1,5 m samt både vid examen av klass C1 och C lastbilen vara konstruerad för en hastighet av minst 80 km/tim,


7) vid examen av klass C1E längden av fordonskombinationen med en lastbil av klass C1 eller C som dragbil vara minst åtta meter och den registrerade totalmassan för släpvagnen minst 2 000 kg samt den sammanlagda registrerade totalmassan för en fordonskombination med en lastbil av klass C som dragbil vid examen av klass CE vara minst 20 000 kg, längden minst 14 m samt både vid examen av klass C1E och CE dragbilen och släpvagnen vara konstruerade för en hastighet av minst 80 km/tim. Det till dragbilen kopplade släpfordonet skall vid examen av klass CE vara antingen en påhängsvagn eller en egentlig släpvagn med två axlar och dess längd minst fyra meter. Dragbilens och släpvagnens karosserikonstruktion eller last på lastutrymmets bredd skall vid examen av klass CE vara av minst samma höjd som dragbilens förarhytt, ochDetta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Innan detta beslut träder i kraft kan åtgärder som behövs för verkställande av det vidtas.

Helsingfors den 19 december 1997

Trafikminister
Matti Aura

Äldre regeringssekreterare
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.