1183/1997

Given i Helsingfors den 31 oktober 1997

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 30 § 2 mom. utlänningslagen av den 22 februari 1991 (378/1991) en ny 5 punkt, till 32 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 639/1993, ett nytt 4 mom. och till 33 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 154/1995, ett nytt 3 mom. som följer:

30 §

5) ansvaret för den asylsökande ankommer på någon annan stat som har tillträtt den i Dublin den 15 juni 1990 ingångna konventionen rörande bestämmandet av den ansvariga staten för prövningen av en ansökan om asyl som framställts i en av medlemsstaterna i de Europeiska gemenskaperna (i det följande Dublinkonventionen).

32 §

En asylansökan kan även avslås genast, om den asylsökande kan sändas till en annan stat som enligt Dublinkonventionen är ansvarig för prövningen av ansökan.

33 §

Utlänningsverket beslutar om det övertagande av ansvar för asylsökande som Dublinkonventionen avser och om ingivandet av framställningar till en annan konventionsstat.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 99/1997
FvUB 17/1997
RSv 127/1997

Helsingfors den 31 oktober 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.