1132/1997

Given i Helsingfors den 11 december 1997

Lag om ändring av 9 § lagen om skydd i arbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 § 1 och 3 mom. lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/1958), dessa lagrum sådana de lyder 1 mom. i lag 27/1987 och 3 mom. i lag 144/1993, som följer:

9 §

Arbetsgivaren skall noggrant iaktta allt som med hänsyn till arbetets natur, arbetsförhållandena, arbetstagarens ålder och åldrande, kön, yrkesskicklighet samt övriga förutsättningar skäligen kan krävas för att skydda arbetstagaren mot olycksfall i arbetet eller av arbetet förorsakad ohälsa. I detta syfte skall arbetsmiljön fortgående hållas under uppsikt samt lämpliga åtgärder vidtas för att utreda och avvärja olycksfall och ohälsa samt riskmoment.


Arbetsgivaren skall för den verksamhet som behövs för främjande av säkerhet och hälsa samt för bevarande av arbetstagarnas arbetsförmåga ha ett program som omfattar behoven att utveckla arbetsförhållandena på arbetsplatsen och verkningarna av faktorerna i anslutning till arbetsmiljön. De mål för främjande av säkerhet och hälsa och för bevarande av arbetsförmågan som kan härledas ur verksamhetsprogrammet skall beaktas vid utvecklandet av arbetsplatsen och planeringen, och de skall behandlas med arbetstagarna eller företrädare för dem.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 57/1997
ApUB 12/1997
RSv 166/1997

Helsingfors den 11 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.