1117/1997

Given i Helsingfors den 11 december 1997

Lag om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 11 § 1 mom., 28 § 1 mom. och 31 § 1 mom.,

av dessa lagrum 11 § 1 mom. sådant det lyder i lag 49/1997 och 31 § 1 mom. sådant det lyder i lag 341/1997, som följer:

11 §
Studiepenningens belopp

Om inte något annat följer av 17―22 § är studiepenningen per månad

1) för en studerande som bor hos sina föräldrar 230 mark i högskolor och 130 mark i andra läroanstalter, om den studerande är yngre än 20 år, samt 630 mark i högskolor och 380 mark i andra läroanstalter, om den studerande har fyllt 20 år,

2) för en studerande som bor någon annanstans än hos sina föräldrar 750 mark i högskolor och 500 mark i andra läroanstalter, om den studerande är yngre än 18 år, samt

3) för en studerande som bor någon annanstans än hos sina föräldrar 1 540 mark i högskolor och 1 270 mark i andra läroanstalter, om den studerande har fyllt 18 år eller är gift eller underhållsskyldig.


28 §
Indrivning av studiestöd i vissa fall

Om en studerande har fått studiepenning, vuxenstudiepenning eller bostadstillägg för samma tid för vilken han retroaktivt beviljas sådan pension, rehabiliteringspenning, ersättning för inkomstbortfall eller arbetslöshetsdagpenning eller sådant arbetsmarknadsstöd eller utbildningsstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning som avses i 6 §, får folkpensionsanstalten uppbära be-loppet av det studiestöd som för denna tid betalts utan grund av den förmån som betalas retroaktivt.


31 §
Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller en förmån enligt denna lag grundar sig på en oriktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på framställning av folkpensionsanstalten eller studiestödsnämnden eller på ansökan av den som saken gäller, efter att ha berett de övriga parterna tillfälle att bli hörda, undanröja beslutet, till den del beslutet gäller något annat än statsborgen som beviljats för studielån, och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Efter att ha gjort en ovan nämnd framställning kan folkpensionsanstalten eller studiestödsnämnden, tills ärendet har avgjorts på nytt, temporärt inställa utbetalningen av förmånen eller betala den till de belopp framställningen avser.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Vad som bestäms i 11 § 1 mom. tillämpas dock inte på studiestöd som beviljas före den 1 augusti 1998.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 140/1997
KuUB 19/1997
RSv 159/1997

Helsingfors den 11 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.