1047/1997

Given i Helsingfors den 28 november 1997

Förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten

På föredragning av försvarsministern

ändras i förordningen den 20 juli 1992 om försvarsmakten (667/1992) 2 § 1 mom., 20 § 2 mom., 29―32 §, 50 § 1 mom. 6 punkten och 52 § 3 mom.,

av dessa lagrum 31 och 32 § sådana de lyder i förordning 1032/1994 och 50 § 1 mom. 6 punkten sådan den lyder i förordning 1303/1996, som följer:

2 §

För den regionala ledningen och förvaltningen av försvarsmakten är landet indelat i försvarsområden och dem underlydande militärlän enligt vad som bestäms särskilt.


20 §

Kommendören för ett försvarsområde svarar för den militära ledningen av landstridskrafterna på sitt område.

29 §

Staben för ett militärlän är en regional förvaltningsmyndighet som underlyder staben för försvarsområdet.

30 §

I militära kommandomål leder kommendören för ett militärlän, underställd kommendören för försvarsområdet, den militära verksamheten samt förberedelserna med tanke på undantagsförhållanden inom militärlänet.

31 §

De militära inrättningarna, truppförbanden och garnisonerna är, i egenskap av försvarsmaktens lokala förvaltningsmyndigheter, i förvaltningsfrågor underställda huvudstaben, staben för försvarsområdet, staben för sjöstridskrafterna eller staben för luftstridskrafterna eller en militär inrättning enligt vad som bestäms i den ordning som anges i 4 §.

32 §

I militära kommandomål underlyder de lokala myndigheterna chefen för huvudstaben, kommendören för försvarsområdet, kommendören för sjöstridskrafterna eller kommendören för luftstridskrafterna eller chefen för en militär inrättning enligt vad kommendören för försvarsmakten bestämmer.

50 §

Till tjänsterna vid försvarsmakten utnämns


6) innehavare av grundtjänst för institutofficer av huvudstaben eller staben för ett försvarsområde, staben för sjöstridskrafterna, staben för luftstridskrafterna eller staben för försvarsmaktens materielverk, samt


52 §

Under den tid en tjänsteman deltar i sådan tjänstgöring som avses i lagen om Finlands deltagande i fredsbevarande verksamhet som baserar sig på beslut av Förenta Nationerna och Organsiationen för säkerhet och samarbete i Europa (514/1984) är han tjänstledig från sin tjänst.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 28 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.