920/1997

Given i Helsingfors den 9 oktober 1997

Lag om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 17 § och 22 § 1 mom., av dessa lagrum 17 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 940/1995, samt

fogas till 7 b §, sådan den lyder i lag 49/1997, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt till 27 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 341/1997, nya 4 och 5 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 6 mom., som följer:

7 b §
Förbrukning av stödtiden

En stödmånad återinförs också om en stödtagare för att höja det fribelopp som avses i 17 § betalar tillbaka studiepenningen och bostadstillägget för en stödmånad under kalenderåret under samma kalenderår.


17 §
Hur studerandens egna inkomster inverkar på studiepenningen och bostadstillägget

En studerande kan under ett kalenderår utöver studiepenning och vuxenstudiepenning ha andra skattepliktiga inkomster och stipendier som är avsedda att trygga utkomsten till ett belopp som kallas fribelopp. Fribeloppet räknas så att studeranden kan ha

1) inkomster uppgående till 3 000 mark för varje månad då han har fått studiepenning eller bostadstillägg, samt

2) inkomster uppgående till 9 000 mark för varje månad då han inte har fått studiepenning eller bostadstillägg.

Inkomster som har erhållits samma år som studierna inleds men före den månad då studierna inleds eller som har erhållits samma år som studierna avslutas men efter avlagd examen eller efter att de studier som berättigar till stöd har slutförts beaktas inte till den del fribeloppet skulle överskridas på grund av dem. Studeranden skall lämna en utredning om vilken tid inkomsterna hänför sig till.

22 §
Skattepliktiga inkomster

Med en studerandes skattepliktiga inkomst avses vid tillämpningen av denna lag vad inkomstskattelagen (1535/1992) föreskriver om skattepliktig kapitalinkomst och förvärvsinkomst. Sådana inkomster som stödtagaren fått utomlands jämställs med de skattepliktiga inkomster som avses i inkomstskattelagen, om motsvarande inkomst i Finland hade varit skattepliktig.


27 §
Återkrav

Efter verkställd beskattning föreläggs mottagaren av studiestöd ett förslag till beslut om återkrav av den studiepenning och det bostadstillägg motsvarande det belopp med vilken fribeloppet enligt 17 § överskrids, så att av de första 6 000 mark med vilka fribeloppet överskrids återkrävs hälften och den del som överstiger 6 000 mark återkrävs i sin helhet. Studiepenningen återkrävs först. Det beslut som förslaget omfattar träder i kraft, om stödtagaren inte inom den tid som reserverats för anförande av besvär begär att ärendet skall behandlas på nytt.

Genom förordning bestäms om höjning av det belopp som återkrävs på basis av den studerandes egna inkomster i ett sådant fall som avses i 4 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Studiepenningar och bostadstillägg som har beviljats innan denna lag träder i kraft ändras den 1 januari 1998 så att de överensstämmer med denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 66/1997
KuUB 12/1997
RSv 110/1997

Helsingfors den 9 oktober 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.