870/1997

Utfärdat i Helsingfors den 27 augusti 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om grodlår och sniglar som importeras från tredje land

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 5 § lagen den 20 december 1996 om veterinär gränskontroll (1192/1996) beslutat:

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med detta beslut är att trygga den livsmedelshygieniska kvaliteten på grodlår och sniglar som används som livsmedel och som importeras till Finland från länder utanför Europeiska unionen (tredje land).

I beslutet bestäms de villkor under vilka grodlår och sniglar får importeras till Finland från tredje land.

Om veterinär gränskontroll av grodlår och sniglar som importeras från tredje land bestäms särskilt.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) grodlår de bakre delarna av kroppen, avdelade på tvären bakom frambenen; grodlåren skall härröra från arterna Rana sp. (familjen groddjur) och de skall vara benade och flådda och förekomma i färskt, fryst eller bearbetat tillstånd,

2) sniglar landsnäckor av arterna Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum och arter som tillhör släktet Achatina och av dem erhållna produkter,

3) proviantering inom utrikestrafik livsmedel som är avsedda att förbrukas av besättningen och passagerarna i fartygs- eller flygtrafik mellan Finland och en annan stat,

4) medlemsstat en medlemsstat i Europeiska unionen, samt

5) exportland ett tredje land, varifrån grodlår och sniglar importeras till Finland.

3 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Detta beslut tillämpas inte på sådana grodlår och sniglar som

1) importeras till landet för proviantering inom utrikestrafik,

2) transporteras genom finskt territorium till en annan medlemsstat eller ett tredje land, eller

3) importeras till Finland för tillfällig lagring innan de transporteras vidare till ett tredje land.

4 §
Import för eget bruk samt försändelser till privatpersoner

Bestämmelserna i 6 § 2 mom. och 7—9 § i detta beslut tillämpas inte på partier om högst ett kilogram grodlår och sniglar som en privatperson från ett av följande länder för in i landet för eget bruk eller som från ett av dessa länder sänds till en privatperson för att användas i dennes privata hushåll:

1) i fråga om grodlår från Norge eller Liechtenstein eller från övriga i bilaga 1 nämnda länder, och

2) i fråga om sniglar från Norge eller Liechtenstein eller från övriga i bilaga 2 nämnda länder.

5 §
Import till beskickningar och internationella organisationer

Bestämmelserna i 6 § 2 mom. och 7—9 § i detta beslut tillämpas inte på grodlår och sniglar som från ett av följande länder för eget bruk importeras till beskickningar eller internationella organisationer som åtnjuter diplomatiska rättigheter:

1) i fråga om grodlår från Norge eller Liechtenstein eller från övriga i bilaga 1 nämnda länder, och

2) i fråga om sniglar från Norge eller Liechtenstein eller övriga i bilaga 2 nämnda länder.

6 §
Allmänna villkor för import

Importerade grodlår och sniglar får inte medföra fara för människors eller djurs hälsa.

Importerade grodlår och sniglar skall uppfylla kraven i lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996) och med stöd av den utfärdade bestämmelser.

7 §
Import från Norge och Liechtenstein

Från Norge och Liechtenstein får grodlår och sniglar importeras från sådana anläggningar som respektive land till EFTA:s tillsynsmyndighet meddelat vara anläggningar från vilka grodlår och sniglar får exporteras till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Bestämmelserna i 9 § tillämpas inte på grodlår och sniglar som importeras från Norge och Liechtenstein.

8 §
Import från annat tredje land än Norge och Liechtenstein

Från övriga tredje länder än från Norge och Liechtenstein får grodlår importeras från de länder som anges i bilaga 1 och sniglar från de länder som anges i bilaga 2.

Villkor för import av grodlår och sniglar är dessutom:

1) att de uppfyller kraven i kommissions beslut 96/340/EG,

2) att de åtföljs av ett hälsointyg som överensstämmer med kommissionens beslut 96/340/EG, samt

3) att de härstammar från en anläggning som godkänts av Europeiska gemenskapernas kommission eller jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning.

9 §
Hälsointyg

Ett i 8 § 2 mom. 2 punkten avsett hälsointyg skall vara ursprungligt, numrerat, uppgjort på ett enda pappersark och ifyllt enligt bestämmelserna i detta beslut. Hälsointyget skall uppgöras på minst ett av de officiella språken i den medlemsstat som utför den veterinära gränskontrollen. Vid införsel av importparti till marknaden i Finland kan intyget uppgöras också på engelska.

Hälsointyget skall undertecknas och dateras av den representant för den behöriga myndighet i exportlandet som är ansvarig för att grodlåren och sniglarna och tillsynen över dem motsvarar kraven i det kommissionens beslut som nämns i 8 § 2 mom. 1 punkten. I intyget skall ingå namnet på representanten för den behöriga myndigheten i exportlandet, hans tjänsteställning och underskrift samt den behöriga myndighetens stämpel. Underskriften och stämpeln skall vara av annan färg än den tryckta texten i dokumentet.

10 §
Övriga handligar

I fall som anges i 5 och 7 § i detta beslut skall grodlår och sniglar åtföljas av en handling, av vilken produkternas exportland framgår.

11 §
Bevaring av handlingar och intyg

Importören skall bevara alla i detta beslut föreskrivna handlingar och intyg i minst två år efter importen.

12 §
Ändring i situationen rörande djursjukdomar och hälsotillstånd

Utan hinder av vad som bestäms i detta beslut skall de separata skyddsbeslut iakttas som jord- och skogsbruksministeriet eller dess veterinär- och livsmedelsavdelning utfärdar med anledning av en ändrad situation rörande djursjukdomar eller hälsotillstånd i exportlandet.

13 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1997.

Helsingfors den 27 augusti 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinärinspektör
Hentriikka Kontio

Bilaga 1 Bilaga 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.