809/1997

Utfärdat i Helsingfors den 21 augusti 1997

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om mottagande av flyktingar och asylsökande

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet ändrat 11 och 12 § 1 mom., 13 § 1 och 3 mom. samt 20 § i sitt beslut av den 23 december 1992 om mottagande av flyktingar och asylsökande (1607/1992) som följer:

11 §
Avtal om mottagande av flyktingar

Arbetskraftsavdelningen vid arbetskraftsoch näringscentralen och kommunen avtalar om sådana arrangemang vid mottagande av flyktingar som avses i 3 § i detta beslut samt om ersättande av kostnader som åsamkas kommunen av mottagandet.


12 §
Avtal om mottagande av asylsökande

Arbetskraftsavdelningen vid arbetskraftsoch näringscentralen och kommunen, samkommunen, något annat offentligrättsligt samfund eller en privat sammanslutning eller stiftelse kan avtala om sådana arrangemang vid mottagande av asylsökande som avses i 4 § samt om ersättande av kostnaderna för mottagandet.


13 §
Avtal om deltagande i arrangemangen vid och finansieringen av mottagandet

En enskild person, ett företag eller något annat samfund och kommunen kan avtala om att delta i arrangemangen vid och finansieringen av mottagandet av en namngiven flykting eller flyktinggrupp. Arbetskraftsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen ersätter kommunen för de kostnader för mottagandet som den avtalsenliga finansieringen inte täcker.


Kommunen skall tillställa arbetskraftsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen en utredning om den finansiering som den fått med stöd av avtalet då den fakturerar de ersättningar som avses i 14, 15 och 17 §.

20 §
Utbetalning av ersättningar

Arbetskraftsavdelningen vid arbetskraftsoch näringscentralen betalar de ersättningar som avses i 14, 15, 17 och 18 §.


Detta beslut träder i kraft den 1 september 1997.

Helsingfors den 21 augusti 1997

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Överinspektör
Meri-Sisko Eskola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.