684/1997

Given i Nådendal den 11 juli 1997

Förordning om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/1963) 2 § 1 mom. och 5 § 1 mom., dessa lagrum, sådana de lyder, 2 § 1 mom. i förordning 413/1991 och 5 § 1 mom. i förordning 420/1995, samt

fogas temporärt till 2 §, sådan den lyder i förordning 30/1966, 413/1991 och 793/1992, ett nytt 6 mom. som följer:

2 §

Såsom i 5 § 1 mom. 2 punkten sjukförsäkringslagen avsedd anstalt anses i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) avsedd privat serviceproducent.


För sådan undersökning och förebyggande behandling av mun och tänder som avses i 5 b § 2 mom. sjukförsäkringslagen och som utförs av en tandläkare betalas ersättning till ett taxeenligt belopp för en åtgärd som pågår högst 20 minuter.

5 §

Såsom i sjukförsäkringslagen avsedd person med behörig yrkesutbildning anses den som rättskyddscentralen för hälsovården infört i förteckningen över hälsovårdspersonal såsom sjukskötare, hälsovårdare, barnmorska, fysioterapeut, laboratorieskötare eller specialtandtekniker.



Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1997. Förordningens 2 § 6 mom. träder dock i kraft den 1 oktober 1997 och gäller till och med den 31 december 1999.

Nådendal den 11 juli 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.