678/1997

Givet i Åbo den 7 november 1996

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/93) 19 kap. 15 § 1 mom. och 21 § 2 mom. samt

fogas till 5 kap. 1 § ett nytt 3 mom., till 18 kap. en ny 1 a § samt till 19 kap. en ny 4 a § som följer:

5 kap.

Prästämbetet

1 §

I ärkestiftet skall ärkebiskopen eller biskopen delta i det beslut om godkännande till ordination som avses i 5 kap. 1 § 2 mom. kyrkolagen och förrätta ordinationen med beaktande av vad som i 18 kap. 1 a § bestäms om fördelningen av uppgifterna.

18 kap.

Biskopsämbetet

1 a §

I ärkestiftet är biskopens ansvar och uppgifter fördelade mellan ärkebiskopen och biskopen. Kyrkomötet skall besluta om vilka församlingar som hör till ärkebiskopens och vilka som hör till biskopens primära ansvarsområde.

De präster i ärkestiftet som verkar i specialuppgifter inom kyrkan är underställda ärkebiskopen, om inte annat följer av 19 kap. 4 a § 1 mom.

19 kap.

Stiftets övriga förvaltning

4 a §

I ärkestiftet leder och övervakar biskopen domkapitlets och dess tjänstemäns verksamhet.

Som ordförande för domkapitlet verkar i första hand biskopen. Ärkebiskopen är ordförande när domkapitlet handlägger ärenden som enbart gäller till hans ansvarsområde hörande församlingar eller präster eller andra tjänsteinnehavare som anställts av dessa församlingar samt sådana ärenden vilkas handläggning under ärkebiskopens ordförandeskap grundar sig på den i 18 kap. 1 a § avsedda arbetsfördelningen. Gäller ärendet såväl ärkebiskopens som biskopens ansvarsområden, skall biskopen verka som ordförande. Även domkapitlets framställningar och utlåtanden till kyrkomötet, biskopsmötet eller kyrkostyrelsen skall handläggas under biskopens ordförandeskap.

15 §

Kallelse till stiftsmöte utfärdas av biskopen, som är ordförande för mötet. I ärkestiftet utfärdas kallelsen av ärkebiskopen, som är ordförande för mötet.


21 §

Ordförande för synodalmötet är biskopen och i ärkestiftet ärkebiskopen.Denna ändring av kyrkoordningen träder i kraft den 1 januari 1998.

Åbo den 7 november 1996

På kyrkomötets vägnar


John Vikström ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.