677/1997

Given i Helsingfors den 27 juni 1997

Lag om ändring av kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och enligt riksdagens beslut

fogas till 18 kap. 1 § kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993) ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till 2 § ett nytt 2 mom., till 19 kap. 1 § ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., till 20 kap. 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 999/1995, ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., samt till 21 kap. 1 § ett nytt 2 mom. som följer:

18 kap.

Biskopsämbetet

1 §
Biskop och biskopens uppgifter

I ärkestiftet finns ärkebiskopen och en biskop. Om fördelningen av ansvarsområden och uppgifter mellan ärkebiskopen och biskopen bestäms närmare i kyrkoordningen.


2 §
Tillfällig skötsel av uppgifterna

Om ärkebiskopsämbetet är vakant eller ärkebiskopen är förhindrad att sköta sin tjänst, omhänderhas de uppgifter som enligt 1 § 2 mom. ankommer på ärkebiskopen av biskopen i ärkestiftet. I ärkestiftet omhänderhar ärkebiskopen på motsvarande sätt biskopens uppgifter, om biskopsämbetet är vakant eller biskopen är förhindrad att sköta sin tjänst. I fråga om brådskande och nödvändiga uppgifter iakttas vad som bestäms i 1 mom.

19 kap.

Domkapitlet

1 §
Uppgifter och medlemmar

I ärkestiftet är ärkebiskopen ordförande för domkapitlet när detta handlägger sådana ärenden som bestäms närmare i kyrkoordningen. Biskopen har härvid rätt att vara närvarande vid sammanträdet och ta del i diskussionen, men inte i beslutsfattandet. Biskopen är i annat fall ordförande för domkapitlet, varvid ärkebiskopen har rätt att ta del i diskussionen, men inte i beslutsfattandet.


20 kap.

Kyrkomötet

1 §
Sammansättning

Domkapitlet i ärkestiftet utser en ledamot som avses i 1 mom. 1 punkten endast när varken ärkebiskopen eller biskopen deltar i kyrkomötet.


21 kap.

Biskopsmötet

1 §
Sammansättning

Domkapitlet i ärkestiftet utser en ledamot som avses i 1 mom. 1 punkten endast när varken ärkebiskopen eller biskopen deltar i biskopsmötet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 87/1997
FvUB 11/1997
RSv 78/1997

Helsingfors den 27 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.