634/1997

Riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i reglementet för riksdagens kansli av den 13 februari 1987 (320/1987) 9 a § sådan den lyder i riksdagens beslut 487/1991,

ändras 3 § 1 och 4 mom., 8 § 1 och 5 punkten, 9 §, 22 § 2 mom. samt 32 § 1 mom. 7 och 9 punkten,

av dem 3 § 1 och 4 mom. sådana de lyder i nämnda beslut av riksdagen 487/1991,22 § 2 mom. sådant det lyder i riksdagens beslut 1375/1994 och 32 § 1 mom. 7 och 9 punkten sådana de lyder i riksdagens beslut 752/1996, samt

fogas till 8 § en ny 4 punkt i stället för den 4 punkt som upphävts genom nämnda beslut av riksdagen 487/1991, som följer:

3 §

Vid centralkansliet finns en protokollbyrå, en svensk byrå, en dokumentbyrå och en upplysningstjänst.


Varje byrå och upplysningstjänsten skall ha en byråchef. Chef för en sektion är en biträdande byråchef, en sektionschef eller någon annan av kanslikommissionen förordnad tjänsteman vid riksdagens kansli.

8 §

Dokumentbyrån skall

1) sköta redigeringen, tryckningen och ämnesordsindexeringen i fråga om riksdagshandlingarna, annan förmedling av handlingar samt riksdagens övriga tryckningsarbeten,


4) göra upp och föra register över riksdagsärendena och riksdagsarbetet samt utgående från dem redigera registerutskrifter,

5) ordna gemensam ordbehandlingsservice för centralkansliet samt


9 §

Upplysningstjänsten skall skaffa riksdagsledamöterna och andra som arbetar i riksdagen information, dokument, publikationer och annat material som behövs i riksdagsarbetet.

22 §

Äldre riksdagssekreteraren skall dessutom leda, koordinera och övervaka svenska byråns, dokumentbyråns och upplysningstjånstens verksamhet.

32 §

Behörighetsvillkor är


7) för informationschefen och biträdande informationschefen lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med de ärenden som hör till enhetens verksamhetsområde,


9) för riksdagssekreterarna juris kandidatexamen eller annan lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med lagberedningsarbete eller kännedom om riksdagsarbetet.Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1997.

TKF 2/1997
RSk 14/1997

Helsingfors den 11 juni 1997

På riksdagens vägnar


Riitta Uosukainen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.