517/1997

Given i Helsingfors den 30 maj 1997

Förordning om ändring av 4 och 5 §§ förordningen om systemet för gemensam elevansökan till yrkesläroanstalterna och gymnasierna

På föredragning av undervisningsministern

ändras 4 § 3 och 4 mom. samt 5 § 3 mom. förordningen den 19 maj 1995 om systemet för gemensam elevansökan till yrkesläroanstalterna och gymnasierna (807/1995), som följer:

4 §
Ansvaret för ordnande av gemensam elevansökan

I Södra Finlands och Västra Finlands län skall de uppgifter som hänför sig till den gemensamma elevansökan i fråga om de svenskspråkiga läroanstalterna samt den svenskspråkiga utbildningen i de tvåspråkiga läroanstalterna skötas i en särskild svenskspråkig enhet för undervisningsväsendet vid länsstyrelsens bildningsavdelning.

Vid beredningen av uppgifterna kan länsstyrelsen höra utomstående sakkunniga. Länsstyrelsen har dessuton till uppgift att i samarbete med arbetskrafts- och näringscentraler, de kollegiala organ som avses i 2 § lagen om kommunernas undervisningsförvaltning (706/1992) och grundskolornas elevhandledningspersonal främja att de som inte fått en studieplats söker sig till de platser som blivit obesatta vid gemensam elevansökan eller till annan utbildning eller till arbetslivet.

5 §
Dataregister för gemensam elevansökan

Länsstyrelsen svarar för inrättandet och upprätthållandet de regionala registren. I Södra Finlands och Västra Finlands län bildas särskilda register språkgruppsvis över eleverna i de finsk- och svenskspråkiga grundskolornas avgångsklasser samt över dem som söker om inträde till läroanstalterna. Länsstyrelsen sörjer för att de läroanstalter inom dess område som omfattas av den gemensam elevansökan får uppgifter om dem som sökt om inträde och antagits till läroanstalterna ur de regionala registren. Dessutom kan länsstyrelsen för handledningen i efterhand ge de kollegiala organ som avses i 2 § lagen om kommunernas undervisningsförvaltning samt grundskolorna i kommunerna på dess område nödvändiga uppgifter om eleverna i grundskolornas avgångsklasser ur registret.Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 30 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.