491/1997

Given i Helsingfors den 30 maj 1997

Lag om ändring av 15 § lagen om djursjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980) 15 § 3 mom., sådant det lyder i lag 424/1994, som följer:

15 §

Utan hinder av 1 mom. skall ägaren eller innehavaren av ett djur eller en vara dock till den som utför en inspektion eller vidtar en åtgärd betala ersättning för en inspektion eller en åtgärd som föranleds av import, export eller transport av djur eller vara eller av ett frivilligt program för hälsokontroll av djur. Ägaren eller innehavaren av ett djur skall dessutom till den som utför en inspektion eller vidtar en åtgärd betala ersättning för en inspektion eller åtgärd som föranleds av ett obligatoriskt program för hälsokontroll av klövdjur i hägn. I fråga om övriga obligatoriska program för hälsokontroll skall ägaren eller innehavaren betala en sådan ersättning som avses ovan till den som utför en inspektion eller vidtar en åtgärd, när detta förutsätts i ett internationellt avtal som är bindande för Finland. Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer närmare storleken på den ersättning som skall betalas och följer härvid i tillämpliga delar vad som i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalets veterinärtaxa bestäms om den ersättning som skall betalas för motsvarande inspektioner och åtgärder, om inte något annat förutsätts i ett internationellt avtal som är bindande för Finland.Denna lag träder i kraft den 16 juni 1997.

RP 23/1997
JsUB 3/1997
RSv 53/1997

Helsingfors den 30 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.