457/1997

Given i Helsingfors den 23 maj 1997

Lag om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 6 § 4 punkten och 7 § 1 mom. samt

fogas till lagen en ny 25 a § som följer:

6 §
Begränsningar i fråga om studiestödet

Studiestöd beviljas inte den som


4) får generationsväxlingspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969) eller lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990) eller avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbrukxlöretagare (1330/1992) eller avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbrukxlöretagare (1293/1994),


7 §
Tidsbegränsningar

Studiestöd beviljas för den tid då den studerande bedriver heltidsstudier. Stöd beviljas dock inte för en kortare period än två mudader i en följd. Studier som omfattar minst åtta veckor i en följd berättigar till två mudaders studiestöd.


25 a §
Justering av studiestödet utan ansökan

Studiepenningen och bostadstillägget justeras eller dras in utan ansökan kalenderårsvis i början av året på basis av föräldrarnas skatteuppgifter sedan beskattningen verertällts. Justering görs dock inte om studierenningen eller bostadstillägget har justerats föregående hösttermin på grund av en verentlig förändring i föräldrarnas ekonomiska ställning.

Bostadstillägget kan justeras utan ansökan på basis av förändringar i hyran utifrån de uppgifter som nämns i 41 § 2 mom. 7 punkten i fråga om mottagare av bostadstillägg som bor i sådana studentbostäder som avses i dessa lagrum.

Studiestödet kan dras in utan att studeranden hörs, om läroanstalten meddelar att studeranden utexaminerats eller att studierna avbrutits. På basis av avbrott i studierna kan studiestödet dras in utan att studeranden hörs endast om den uppgift läroanstalten lämnat baserar sig på ett meddelande från studeranden.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 35/1997
KuUB 7/1997
RSv 49/1997

Helsingfors den 23 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.