383/1997

Given i Helsingfors den 30 april 1997

Lag om ändring av mentalvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 22 § 1 mom. mentalvårdslagen av den 14 december 1990 (1116/90), sådant det lyder i lag av den 27 november 1992 (1086/92), samt

fogas till lagen en ny 17 a § som följer:

17 a §
Högspecialiserad psykiatrisk sjukhusvård

Rättsskyddscentralen för hälsovården skall bestämma att vård oberoende av den åtalades vilja skall inledas på ett sjukhus som har den beredskap och särskilda sakkunskap som vården förutsätter.

Om patientens behov av vård förändras, skall den läkare som avses i 11 § omedelbart vidta åtgärder för att patienten skall kunna flyttas till ett sjukhus som motsvarar hans behov av vård.

Behovet av vård på statens sinnessjukhus skall senast sex månader efter att vården inleddes bedömas i samarbete med det sjukvårdsdistrikt till vars område patientens hemkommun hör.

22 §
Vård oberoende av den åtalades vilja när han inte dömts till straff

Om Rättsskyddscentralen för hälsovården konstaterar att det finns förutsättningar att bestämma att en person som på grund av sitt sinnestillstånd inte dömts till straff skall tas in för vård oberoende av sin vilja, skall Rättsskyddscentralen bestämma att han skall tas in för sådan vård. Om bestämmande av platsen för inledande av vård, kvarhållande i vård och fortsatt vård gäller vad som bestäms i 17 och 17 a §§.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 231/1996
ShUB 4/1997
RSv 22/1997

Helsingfors den 30 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.