329/1997

Given i Helsingfors den 18 april 1997

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 26 § och 54 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 26 § delvis ändrad genom lag av den 4 juli 1969 (464/69) och 54 § 1 mom. i lag av den 22 december 1989 (1255/89),

ändras 28 § 3 mom., 52 § 1 mom. samt 53, 54 a, 55, 56, 57 och 69 §,

av dessa lagrum 28 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 4 januari 1968 (10/68), 52 § 1 mom. samt 53 och 56 § sådana de lyder i lag av den 8 november 1996 (832/96), 54 a § sådan den lyder i lag av den 29 september 1978 (745/78), 57 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 30 december 1992 (1653/92) och nämnda lag av den 8 november 1996 och 69 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 22 december 1989 (1254/89), samt

fogas till lagen en ny 53 a och 56 a § som följer:

28 §

Folkpensionsanstalten skall vid anfordran lämna den försäkrade en redovisning över belopp som enligt 1 eller 2 mom. betalats till arbetsgivaren.

52 §

Socialförsäkringsnämnden tillsätts av statsrådet för fyra år i sänder. Den består av en ordförande och en vice ordförande samt en läkarledamot och två ledamöter som är förtrogna med de försäkrades förhållanden. I fråga om ordföranden och vice ordföranden skall folkpensionsanstalten beredas tillfälle att avge utlåtande. I fråga om läkarledamoten skall rättsskyddscentralen för hälsovården ges tillfälle att avge utlåtande. Varje ledamot har en personlig suppleant. Nämndens ordförande skall ha den behörighet som fordras för domartjänst.


53 §

Den som är missnöjd med folkpensionsanstaltens beslut får söka ändring i det hos socialförsäkringsnämnden och den som är missnöjd med socialförsäkringsnämndens beslut får söka ändring hos prövningsnämnden. I prövningsnämndens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

Den som är missnöjd med ett beslut av folkpensionsanstaltens centralförvaltning i ett ärende som avses i 29 § 1-3 mom. får söka ändring i beslutet hos prövningsnämnden.

Besvärsskriften skall lämnas in till folkpensionsanstalten inom 30 dagar från det ändringssökanden fick del av beslutet.

Folkpensionsanstaltens beslut skall trots ändringssökande följas till dess ärendet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft.

53 a §

Om folkpensionsanstalten till alla delar godkänner de yrkanden som framställts i de besvär som inlämnats till den, skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut får ändring sökas enligt 53 §.

Kan folkpensionsanstalten inte rätta det beslut som besvären avser så som nämns i 1 mom., skall den inom 30 dagar från besvärstidens utgång sända besvärsskriften och sitt utlåtande till besvärsinstansen för behandling. Folkpensionsanstalten kan härvid genom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till den del den godkänner yrkandet i besvären. Om besvären redan har sänts till besvärsinstansen, skall denna omedelbart underrättas om det interimistiska beslutet. I det interimistiska beslutet får ändring inte sökas.

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan avvikelse göras, om inhämtandet av en tilläggsutredning som behövs med anledning av besvären kräver det. Ändringssökanden skall härvid utan dröjsmål underrättas om att tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften och utlåtandet skall dock alltid lämnas till besvärsinstansen inom 60 dagar från bvärstidens utgång.

54 a §

Har besvär som anförs hos socialförsäkringsnämnden eller prövningsnämnden kommit in efter utgången av den tid som nämns i 53 §, kan besvärsinstansen trots förseningen ta upp besvären till prövning, om det finns vägande skäl till förseningen.

55 §

Ändringssökanden anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den då beslutet postades under den adress han uppgivit, om inte något annat visas.

56 §

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller en förmån enligt denna lag grundar sig på en oriktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan prövningsnämnden på framställning av folkpensionsanstalten eller på ansökan av den som saken gäller, efter att ha berett de övriga parterna tillfälle att bli hörda, undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Efter att ha gjort en ovan nämnd framställning kan folkpensionsanstalten, tills ärendet har avgjorts på nytt, temporärt inställa utbetalningen av förmånen eller betala den till de belopp framställningen avser.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån eller utökande av redan beviljad förmån, skall folkpensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Socialförsäkringsnämnden och prövningsnämnden kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet får ändring sökas enligt 53 §.

56 a §

Grundar sig folkpensionsanstaltens beslut på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, kan folkpensionsanstalten med samtycke av den som saken gäller undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Innehåller folkpensionsanstaltens beslut ett uppenbart skriv- eller räknefel, skall folkpensionsanstalten rätta sitt beslut. Ett fel får dock inte rättas, om rättelsen leder till ett oskäligt resultat för den som saken gäller.

Angående rättelse skall en anteckning gttas i folkpensionsanstaltens liggarexemplar. Den som saken gäller skall tillställas ett rättat eller nytt beslut. Om ändringssökande är anhängigt i fråga om beslutet, skall folkpettionsanstalten meddela besvärsinstansen att rättelseärendet upptagits till behandling samt tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i detta ärende.

I ett beslut genom vilket folkpensionsanstalten inte har godkänt ett yrkande på rättelse av fel får ändring inte sökas genom besvär.

57 §

Har en förmån enligt denna lag betalts utan grund eller till ett för stort belopp, skall den överbetalda förmånen återkrävas.

Återkravet kan frångås helt eller delvis, om detta anses skäligt och det att förmånen betalades utan grund inte berodde på svikligt förfarande från förmånstagarens eller hans företrädares sida eller om det belopp som betalts utan grund är litet.

Belopp som skall återkrävas kan kvittasmot förmåner som folkpensionsanstalten senare betalar. Utan samtycke kan kvittning-en dock endast ske mot en förmån enligtdenna lag eller en därmed jämställbar annan förmån.

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav får verkställas såsom en dom som har vunnit laga kraft.

Vad som stadgas i denna paragraf tillämpas på motsvarande sätt i de fall som avses i 29 och 30 a §, om en kommun, en arbetsgivare, en företagare eller någon annan som utför eget arbete eller en försäkrad har erhållit en obehörig vinst.

69 §

Ersättning för kostnader för sjukvård, havandeskap och barnsbörd får inte utmätas. Folkpensionsanstalten skall på begäran av en behörig myndighet lämna de upplysningar som behövs för utsökning av någon annan förmån som avses i denna lag.

Ett avtal om överföring av en rättighet enligt denna lag på någon annan är ogiltigt.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997.

Lagens stadganden om ändringssökande tillämpas på beslut som meddelas efter ikraftträdandet. Lagens stadganden om extraordinärt ändringssökande tillämpas dock på sådana ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och som anhängiggörs efter ikraftträdandet.

RP 7/1997
ShUB 5/1997
RSv 24/1997

Helsingfors den 18 april 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.