11/1997

Given i Helsingfors den 10 januari 1997

Lag om ändring av lagen om skydd i arbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 3 mom., 43 a § 2 mom. och 50 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58),

av dessa lagrum 6 § 3 mom. och 43 a § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 11 juni 1993 (509/93), som följer:

6 §

Om skyldigheten att iaktta denna lag stadgas i 43 a § 2 och 4 mom. när det är fråga om en byggherre eller någon annan som styr eller övervakar ett byggnadsprojekt på ett gemensamt byggnadsarbetsställe.


43 a §

En arbetsgivare som är huvudentreprenör är skyldig att på det gemensamma byggnadsarbetsstället svara för organiseringen av den allmänna ledning och det samarbete mellan parterna som behövs med tanke på säkerhet och hälsa, för samordningen av verksamheten samt för den allmänna orgningen och renligheten på arbetsplatsomrgnet. Ifall det på arbetsplatsen inte finns ngnon arbetsgivare som är huvudentreprenör, hör dessa skyldigheter till byggherren eller någon annan som styr eller övervakar byggnadsprojektet.


50 §

Innan allmänna åklagaren företar åtalsprövning på grund av överträdelse av denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser, skall han, om arbetarskyddsmyndigheten inte har anmält förseelsen till åtal, inhämta ett utlåtande av arbetarskyddsmyndigheten i fråga.

Allmänna åklagaren skall i god tid innan målet tas upp till behandling av domstol underrätta arbetarskyddsmyndigheten om detta.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

RP 178/1996
ApUB 15/1996
RSv 176/1996

Helsingfors den 10 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.