1210/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av 21 och 23 §§ sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 21 § 4 mom. och 23 § 1-4 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63),

dessa lagrum sådana de lyder, 21 § 4 mom. och 23 § 1 mom. i lag av den 28 december 1990 (1324/90) samt 23 § 2-4 mom. i lag av den 30 december 1992 (1653/92), som följer:

21 §

Rätt till föräldrapenning har även en försäkrad som i sin vård har tagit ett barn under sju år i avsikt att adoptera det, under förutsättning att den försäkrade deltar i vården av barnet och inte är i förvärvsarbete eller annat arbete utanför hemmet. Denna rätt har dock inte en försäkrad som lever i äktenskap med föräldern eller adoptivföräldern till det barn som skall adopteras eller, utan att ingå äktenskap, lever i gemensamt hushåll under förhållanden av äktenskapsliknande natur med en sådan person. En fader som har rätt till föräldrapenning har motsvarande rätt till faderskapspenning.

23 §

Rätten till moderskapspenning uppkommer tidigast 50 vardagar omedelbart före den beräknade tidpunkten för nedkomsten, om den försäkrade inte är i förvärvsarbete eller annat arbete utanför hemmet. Härvid upphör moderskapspenningsperioden då förmånen har betalts för 105 vardagar. I annat fall uppkommer rätten till moderskapspenning senast 30 vardagar omedelbart före den beräknade tidpunkten för nedkomsten och upphör då 75 vardagar förflutit från den beräknade tidpunkten för nedkomsten, denna dag medräknad. Har havandeskapet upphört tidigare än 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten, uppkommer rättentill moderskapspenning med avvikelse från vad som stadgas i första meningen, vid havandeskapets slut och upphör då förmånen har betalts för 105 vardagar.

Föräldrapenning betalas till barnets moder eller fader från utgången av moderskapspenningsperioden tills 263 vardagar har förflutit från periodens början, den första utbetalningsdagen medräknad. Om flera än ett barn har fötts på samma gång, förlängs den tid för vilken föräldrapenning betalas med 60 vardagar för varje barn utöver ett. Har moderskapspenningsperioden enligt 1 mom. börjat tidigare än 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten, förlängs den tid för vilken föräldrapenning betalas med så många vardagar som moderskapspenningsperioden har börjat tidigare än 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten.

En försäkrad som avses i 21 § 3 mom. har rätt till faderskapspenning som betalas för sammanlagt högst 6 vardagar antingen under moderskaps- eller föräldrapenningsperioden. Dessutom betalas faderskapspenning för minst 6 och högst 12 vardagar under moderskapspenningsperioden. Till en fader som fullgör värnplikt i aktiv tjänst eller fullgör vapenfri tjänst eller som i egenskap av reservist eller lantvärnsman är i försvarsmaktens tjänst eller till en fader som fullgör civiltjänst betalas faderskapspenning på motsvarande sätt för den tid under vilken han har semester eller faderskapsledighet. Faderskapspenningen är härvid lika stor som det minimibelopp som avses i 22 § 1 mom.

På grund av vården av adoptivbarn betalas föräldrapenning till en försäkrad som avses i 21 § 4 mom. eller till hans make för varje vardag under vilken vården fortgår tills 234 vardagar har förflutit från barnets födelse, dock för minst 180 vardagar. Vid adoption av flera än ett barn samtidigt förlängs fövsldrapenningsperioden med 60 vardagar för varje barn utöver ett. En försäkrad som avses i 21 § 4 mom. har under föräldrapevsingsperioden rätt till faderskapspenning för sammanlagt högst 6 vardagar.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och den tillämpas om havandeskapet har upphört eller barnet har tagits i vård efter lagens ikraftträdande.

RP 172/1996
ShUB 33/1996
RSv 212/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.