1193/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av 13 och 15 §§ lagen om djursjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 13 § lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/80), sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 21 augusti 1992 och den 3 juni 1994 (809/92 och 424/94), ett nytt 3 mom. och till 15 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, ett nytt 4 mom., som följer:

13 §

Utan hinder av 1 och 2 mom. iakttas dock lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996) i fråga om införselvillkoren samt gränskontrollförfarandet för djur samt andra i 1 mom. avsedda föremål och varor som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen.

15 §

Om avgifter för veterinär gränskontroll stadgas dock, utan hinder av 1-3 mom., i lagen om veterinär gränskontroll.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 187/1996
JsUB 17/1996
RSv 208/1996
Rådets direktiv 90/675/EEG; EGT nr L 373, 31.12.1990, s. 1, rådets direktiv 91/496/EEG; EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 56, rådets direktiv 85/73/EEG; EGT nr L 32, 5.2.1985, s. 14, rådets direktiv 93/118/EEG; EGT nr L 340, 31.12.1993, s. 15, rådets direktiv 94/64/EG; EGT nr L 368, 31.12.1994, s. 8, rådets direktiv 95/24/EG; EGT nr L 243, 11.10.1995, s. 14, rådets direktiv 95/52/EG; EGT nr L 265, 8.11.1995, s. 16, rådets direktiv 96/43/EG; EGT nr L 162, 1.7.1996, s. 30

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.