1160/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av lagen om idrottsutbildningscentrer med statsandel

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 21 augusti 1992 om idrottsutbildningscentrer med statsandel (801/92) 21 §,

sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 3 december 1993 samt den 22 och den 29 december 1994 (1090/93, 1360/94 och 1455/94), samt

ändras 8 §, 9 § 2 mom, 12 § 2 mom. samt 19 och 20 §§,

av dessa lagrum 8 och 19 §§ sådana de lyder i nämnda lag av den 3 december 1993 samt 9 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 22 december 1994, som följer:

8 §
Yrkesutbildning

I fråga om den grundläggande yrkesutbildningen och tilläggsutbildningen gäller utöver denna lag i tillämpliga delar lagen om yrkesläroanstalter (487/87) och lagen om finansiering av yrkesinriktad tilläggsutbildning (1138/1996) och vad som med stöd av dem stadgas eller bestäms om ordnande av utbildning, utbildningens struktur och längd, den behörighet examina ger, studerandenas rättigheter och skyldigheter, disciplin och sökande av ändring.

9 §
Statsandelens belopp

Ett idrottsutbildningscenter får statsandel för den grundläggande yrkesutbildning som avses i 1 § 2 mom. till ett belopp som motsvarar den kalkylerade statsandelsgrund som beräknats enligt 11 § 1 mom. för denna utbildning. Om finansieringen av den yrkesinriktade tilläggsutbildningen stadgas särskilt.

12 §
Fastställande av priser per enhet

Priset per enhet för ett studerandedygn fastställs vartannat år på basis av de totala kostnaderna vid alla riksomfattande idrottsutbildningscentrer året före fastställandet. Priset per enhet fastställs särskilt för den grundläggande yrkesutbildningen samt särskilt för annan utbildning än yrkesutbildning. Härvid beaktas enligt vad som stadgas genom förordning skillnaderna mellan kostnaderna för yrkesutbildningen och kostnaderna för den övriga utbildningen samt den uppskattade förändringen i kostnadsnivån och de uppskattade förändringarna i verksamhetens art och verksamhetens omfattning under det pågående och det följande året. Priserna per enhet skall fastställas så att priserna per enhet multiplicerade med det faktiska antalet studerandedygn sammanlagt motsvarar de ovan nämnda totala kostnaderna. När det finns väsentliga skillnader i kostnaderna mellan läroanstalterna, kan priset per enhet för ett studerandedygn inom yrkesutbildningen vid behov fastställas särskilt för varje läroanstalt.

19 §
Betalning

I fråga om betalningen av statsandel gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 40 § 1 mom. lagen om finansiering av undervisnings och kulturverksamhet. I fråga om det belopp som skall betalas för grundläggande yrkesutbildning på basis av kostnader som förorsakats av anläggningsprojekt gäller vad som stadgas om detta i nämnda lagrum i fråga om yrkesläroanstalter.

20 §
Studiesociala förmåner

Studerande som deltar i grundläggande yrkesutbildning vid ett riksomfattande idrottsutbildningscenter erhåller utöver avgiftsfri inkvartering studiesociala förmåner i enlighet med vad som stadgas i lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever (498/83) och vad som stadgas eller bestäms med stöd därav. De för utbildningsstyrelsen stadgade uppgifterna sköts dock av vederbörande ministerium. Om ett idrottsutbildningscenters skyldighet att under arbetsdagar ordna annan bespisning än den avgiftsfria skolmåltiden enligt 5 § i nämnda lag stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Utan hinder av vad som stadgas i 12 § lagen om utbildningscentrer med statsandel (801/92), som delvis ändras genom denna lag, bestäms priset per enhet för 1996 till pris per enhet för 1997. I fråga om grundläggande yrkesutbildning justeras priset per enhet dessutom så att det överensstämmer med den uppskattade ändringen i kostnadsndlån.

På finansieringen av driftskostnaderna för de år som föregår denna lags ikraftträdande tillämpas de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 149/1996
FvUB 24/1996
RSv 226/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.