1125/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Lag om ändring av lagen om införande av jordabalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 12 april 1995 om införande av jordabalken (541/95) 2 § 8 och 9 punkten samt

fogas till 2 § nya 10-12 punkter samt till lagen nya 16 a och 18 a §§ som följer:

2 §
Författningar som upphävs

När nya jordabalken träder i kraft upphävs följande lagar jämte ändringar:


8) lagen den 31 januari 1930 om skogsinteckning (39/30),

9) förordningen den 10 juli 1901 om inteckning av rätt till skogsavverkning å antans mark,

10) lagen den 12 januari 1937 om begränsning av avstyckad lägenhets ansvar för inteckning (4/37),

11) förordningen den 6 juni 1883 om åborätt å kronohemman, samt

12) lagen den 12 november 1965 om re-glering av vissa lägenheter och lägenhetsdelar av krononatur (598/65).

16 a §
Skogsinteckning

En skogsinteckning som har fastställts innan nya jordabalken träder i kraft förfaller när tre år har förflutit efter att nya jordabal-ken har trätt i kraft eller redan tidigare, om ett intecknat skuldebrev byts till ett pantbrev. Har borgenären väckt talan med stöd av skogsinteckningen innan denna förföll, skall tidigare stadganden iakttas i saken.

Även om en skogsinteckning har förfallit med stöd av 1 mom., skall skogscentralen utan särskild förbindelse av skogsägaren underrätta pantborgenären om en anmälan om avverkning eller användning av skogen.

18 a §
Lägenheter av krononatur

Indelningen av jorden i jord av krononatur och jord av skattenatur upphör när nya jordabalken träder i kraft.

Har en lägenhet som tidigare var av krononatur inte lagfarits, är dess ägare skyldig att söka lagfart inom två år efter att jordabalken har trätt i kraft. Är sökanden när nya jordabalken träder i kraft antecknad i fastighetsregistret eller jordregistret såsom ägare till en lägenhet av krononatur, kan lagfart beviljas utan att kungörelseförfarandet enligt 12 kap. 3 § nya jordabalken iakttas, även om sökanden inte kan förete någon annan utredning om sitt fång. Lagfart beviljas inte, om fastigheten är föremål för en rättighet som avses i 4 mom. eller om det finns skäl att anta att någon annan har bättre rätt till fastigheten.

Vad nya jordabalken stadgar om fastigheter gäller också ofria tomter. Har rätten till en ofri tomt inskrivits såsom beståndsinteckning, motsvarar inskrivningen lagfart enligt nya jordabalken.

En fast besittningsrätt som har stiftats innan nya jordabalken träder i kraft skall skrivas in så som 14 kap. 2 § nya jordabalken och 6 § 1 mom. i denna lag stadgar och den kan intecknas enligt vad 19 kap. jordabalken stadgar, även om besittningsrättens giltighetstid är obestämd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 214/1996
LaUB 18/1996
RSv 216/1996

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.