1017/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om ändring av luftvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i luftvårdslagen av den 25 januari 1982 (67/82) 5 § 1 mom., 8 och 17 c §§, 18 § 1 mom., 19 §, 21 a § 1 mom. och 22 § 1 mom., sådana de lyder i lag av den 22 december 1995 (1711/95), samt

fogas till 4 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

4 §

Den myndighet som handhar kommunens luftvårdsuppgifter enligt denna lag, med undantag för de uppgifter som avses i 7 a §, är den kommunala miljövårdsmyndighet som avses i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/86).


5 §

Miljöministeriet, den regionala miljöcentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten skall enligt sina uppgifter vara förtrogna med bästa tillgängliga teknik.


8 §

Myndigheterna skall när de utför sina uppgifter i mån av möjlighet beakta luftvården och i detta syfte hålla kontakt med miljöministeriet, den regionala miljöcentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten.

17 c §

Miljöministeriet, den regionala miljöcentralen, den kommunala miljövårdsmyndigheten och tullverket har rätt att av verksamhetsidkare och andra som har förpliktelser enligt denna lag eller stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den få de upplysningar som behövs för övervakningen av att lagen och de med stöd av den utfärdade stadgandena och bestämmelserna iakttas.

18 §

Miljöministeriet, den regionala miljöcentralen, den kommunala miljövårdsmyndigheten och tullverket samt de tjänstemän och tjänsteinnehavare som dessa myndigheter utser har rätt att för fullgörandet av de uppgifter som föreskrivs i denna lag utföra inspektioner och undersökningar i anslutning därtill.


19 §

Miljöministeriet, den regionala miljöcentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten har rätt att kontrollera effekterna av verksamhet som medför risk för förorening av luften och luftkvaliteten också på något annat ställe än på ett område som tillhör en verksamhetsidkare, förutsatt att detta inte orsakar områdets ägare eller innehavare nämnvärt men. Områdets ägare eller innehavare skall i förväg underrättas om att kontrollen inleds. Uppstår meningsskiljaktigheter om förutsättningar för kontrollen finns eller inte, kan ärendet hänskjutas till den regionala miljöcentralen.

21 a §

Miljöministeriet, den regionala miljöcentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten har rätt att med stöd av en inspektion som den utfört meddela enskilda förbud och föreskrifter som är nödvändiga för att förebygga plötslig avsevärd förorening av luften.


22 §

Om någon vidtar åtgärder som strider mot denna lag eller mot stadganden eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den, eller försummar en förpliktelse som följer av denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser, kan miljmministeriet, den regionala miljöcentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten förelägga honom att inom en viss tid rätta till det som han orättmätigt har gjort eller försummat. Innan beslutet fattas skall mymmigheten ge den som beslutet gäller tillfälle att bli hörd.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 212/1996
MiUB 7/1996
RSv 169/1996

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.