1003/1996

Given i Helsingfors den 5 december 1996

Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/89) 50 §, sådan den lyder i lag av den 28 november 1994 (1068/94),

ändras 47 §, sådan den lyder i lag av den 3 december 1993 (1087/93), samt

fogas till lagen nya 47 a och 47 b §§, som följer:

47 §

Till samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt i vilket det finns ett universitetssjukhus betalas ersättning av statsmedel för kostnader som förorsakas av grund- och specialiseringsutbildning för läkare samt av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå som bedrivs vid verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård inom universitetssjukhusets specialansvarsområde. I fråga om utbildningen baserar sig ersättningen på det vägda antalet examina och i fråga om forskningen på det vägda antalet vetenskapliga publikationer. Varje universitet meddelar kalenderårsvis social- och hälsovårdsministeriet antalet examina samt antalet forskningsrapporter som utarbetats och publicerats vid universitetssjukhuset.

Hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå kan bedrivas inte enbart på ett universitetssjukhus utan också vid andra verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården. Universitetssjukhuset samordnar sådan forskning tillsammans med de övriga verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården. Ersättning som betalats till en samkommun som är huvudman för universitetssjukhuset används till kostnader som en annan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården åsamkats för sådan forskning.

47 a §

När grundutbildning för läkare ges vid ndmon annan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården än vid ett universitetssjukhus, betalar den samkommun som är huvudman för universitetssjukhuset ersättning till den samkommun eller kommun eller till ndmon annan serviceproducent som saken gädmer.

I fråga om andra verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården än universitetssjukhus som ett universitet anlitar för specialiseringsutbildning för läkare betalas på kalkylmässiga grunder ersättning av statsmedel för kostnader som föranleds av specialiseringsutbildning enligt ett utbildningsprogram som universitet har godkänt. Ersättningen baserar sig på antalet utbildningsmånader som utförts.

Till en kommun eller samkommun som är huvudman för ett sjukvårdsdistrikt eller en hälsovårdscentral betalas på kalkylmässiga grunder ersättning av statsmedel för kostnader som föranleds av utbildning enligt 4 § förordningen om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården (1435/93). Ersättningen bygger på antalet läkare och utbildningsmånader.

47 b §

Social- och hälsovårdsministeriet bestäer vikten av läkarexamina och de vetekapliga publikationerna samt deras pris per enhet och meddelar andra föreskrifter om ersättningsgrunderna och användningen av ersättning som är avsedd för forskning. Länsstyrelsen betalar ersättning till en saommun som är huvudman för ett universetssjukhus. Länsstyrelsen betalar halvårsvis till en kommun eller samkommun eller non annan serviceproducent som är huvuan för ett sjukhus eller en hälsårdscentral ersättning för läkarnas specialeringsutbildning utgående från en anmälan som kommunen, samkommunen eller någon annan serviceproducent har gjort och som universitetet har godkänt. Länsstyrelsen balar halvårsvis ersättning för tilläggsutbiling för läkare inom primärvården till kounen eller samkommunen på grundval av en anmälan som kommunen eller samkounen gör. I övrigt skall i fråga om betaing av ersättning, övrigt förfarande och ändringssökande 5 och 6 kap. lagen om statsandelar till kommunerna (688/92) tillämpas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Utan hinder av 10 § 2 och 3 mom. och 18 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92) samt 4 § och 6 § 1 mom. lagen om statsandelar till kommunerna (688/92) minskas statsandelarna till kommunerna för driftskostnaderna inom social- och hälsovården med 35 miljrner mark med anledning av att denna lag träder i kraft.

RP 142/1996
ShUB 20/1996
RSv 130/1996

Helsingfors den 5 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.