933/1996

Given i Helsingfors den 29 november 1996

Lag om ändring av jordabalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 kap. 15 § 2 mom., 6 kap. 1 § 3 mom., 3 § 2 mom. och 5 § 2 mom. jordabalken av den 12 april 1995 (540/95) som följer:

2 kap.

Fastighetsköp

15 §
Ansvar för offentligrättsliga fordringar

För överlåtelseskatt som skall betalas på fastighetsköp svarar köparen.

6 kap.

Inskrivningsansökningar och behandlingen av dem

1 §
Ansökan

Om skatt som skall betalas när inskrivning söks stadgas i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) och beträffande inteckningsärenden i lagen angående stämpelskatt (662/43).

3 §
Anhängiggörande

En ansökan tas emot även om den inte åtföljs av en utredning om erlagd skatt.


5 §
Komplettering av ansökan

Åtföljs ansökan inte av utredning om betalning av skatt eller omständigheter som påverkar skattens belopp eller har skatt inte betalts till ett belopp som motsvarar uppgifterna i ansökan, skall sökanden likaså uppmanas att komplettera sin ansökan.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 121/1996
StaUB 24/1996
RSv 167/1996

Helsingfors den 29 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.