802/1996

Given i Helsingfors den 1 november 1996

Lag om ändring av lagen om erkännande och verkställighet av österrikiska domar om privaträttsliga anspråk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 12 § 1 och 3 mom. samt 13 och 16 §§ lagen den 27 november 1987 om erkännande och verkställighet av österrikiska domar om privaträttsliga anspråk (342/88) samt

fogas till lagen en ny 13 a § som följer:

12 §

Ansökan om verkställighet görs skriftligen hos tingsrätten.


Till handlingar som inte är skrivna på finska eller svenska skall fogas en översättning till någotdera av dessa språk, om inte tingsrätten medger undantag.

13 §

Beslut på ansökan om verkställighet meddelas utan att motparten hörs, om inte tingsrätten av särskilda skäl bestämmer något annat.

Kan ansökan inte genast bifallas, får tingsrätten på yrkande av sökanden omedelbart bestämma om sådana åtgärder enligt 7 kap. rättegångsbalken som är nödvändiga för att säkerställa sökandens rätt.

När tingsrätten har bifallit ansökan om verkställighet skall beslutet och därtill anslutna handlingar på tjänstens vägnar sändas till den behöriga utmätningsmannen för verkställighet, om inte sökanden har begärt att beslutet skall sändas till honom.

13 a §

Ansökan om verkställighet behandlas av tingsrätten på den ort inom vars domkrets verkställigheten kan ske. Om inte något annat stadgas i denna lag eller förordnas i avtal med främmande stat, iakttas när ansökan behandlas i tingsrätten i tillämpliga delar lagen om behandling av ansökningnsrenden vid allmän underrätt (307/86). Ansökan om verkställighet behandlas i tingnsättens kansli, om inte vittnen eller andra personer skall höras personligen. Om sökandens motpart inte har fått meddelande om avgörandet enligt 16 § i den nämnda lagen, har han rätt att söka ändring i beslutet utan att anmäla missnöje inom 30 dagar från det att han enligt 12 kap. 15 § 1 mom. rättnsångsbalken har fått kännedom om avgöranset.

16 §

Har tingsrätten beviljat en säkringsåtgärd som avses i 7 kap. rättegångsbalken, skall väckande av talan vid en österrikisk domstol, med hänsyn till åtgärdens bestånd vid tillämpning av 6 § i nämnda kapitel, jämställas med väckande av talan vid en finsk domstol, om domen i rättegången i Österrike kan bli gällande i Finland enligt denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1996. Övergångsstadganden utfärdas särskilt genom lag.

RP 92/1996
LaUB 10/1996
RSv 123/1996

Helsingfors den 1 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.