771/1996

Given i Helsingfors den 25 oktober 1996

Lag om ändring av kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut

ändras i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/93) 6 kap. 13 § 2 och 3 mom., 11 kap. 9 § 1 mom., 15 kap. 3 §, 24 kap. 3 § 1 mom. och 25 kap. 14 § 1 mom. samt

fogas till 2 kap. 2 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

2 kap.

Kyrkolagen och andra författningar som gäller kyrkan

2 §
Stiftande av kyrkolag. Utlåtanden och framställningar

Vid prövning av kyrkomötets förslag som gäller kyrkolag kan ett sådant lagstiftningstekniskt fel i förslaget som inte påverkar innehållet rättas. Kyrkomötet skall ge ett utlåtande i ärendet innan rättelsen görs.


6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

B. Tjänster i en församling och kyrklig samfällighet
13 §
Församlingens tjänster

Två eller flera församlingar som hör till samma stift kan gemensamt ha en kyrkoherdetjänst och en kantorstjänst eller endera. Domkapitlet beslutar om inrättande och indragning av en gemensam kyrkoherdetjänst. Motsvarande beslut om en kantorstjänst fattas av församlingarna i frrda. Om övriga gemensamma tjänster bestäms i kyrkoordningen.

Ett beslut om inrättande av en gemensam kyrkoherdetjänst eller kantorstjänst skall iakttas då tjänsten i den ena församlingen blir ledig och tjänsteinnehavaren i den andra församlingen samtycker till att övergå till den för de båda församlingarna gemensamma tjänsten. Domkapitlet kan dock av särskilda skäl bestämma att beslutet skall verkställas samt förplikta tjänsteinnehavaren att övergå till den gemensamma tjänsten utan dennes samtycke. Kyrkostyrelsen kan meddela närmare föreskrifter om förfarandet vid val av tjänsteinnehavare.

11 kap.

Kyrklig samfällighet

9 §
Församlingsrådet

De församlingar som är i fullständig ekomisk gemenskap har var sitt församlingåd. Detta sköter kyrkorådets uppgifter enligt 10 kap. 1 § vilka inte ankommer på gemeamma kyrkorådet i den kyrkliga samfällieten samt de övriga uppgifter som ankommer på församlingsrådet enligt denna lag eller om vilka så särskilt bestäms. Föamlingsrådet antar för sig ett reglemente, som skall underställas domkapitlet för faställelse. På församlingsrådet skall även tillämpas vad 10 kap. 4 och 5 §§ stadgar om kyrkorådet.


15 kap.

Församlingens ekonomi

3 §
Befrielse från kyrkoskatt

Har den skattskyldige i enlighet med lagstadgade skälighetsgrunder helt eller delvis beviljats befrielse från betalning av skatt på inkomst till kommunen eller från påföljder med anledning av försenad skattebetalning, erhåller han motsvarande befrielse från den kyrkoskatt som skall betalas för samma inkomst samt från påföljder med anledning av försenad skattebetalning.

Har den skattskyldige inte fått den befrielse som avses i 1 mom., kan kyrkorådet av särskilda skäl på ansökan helt eller delvis bevilja befrielse från kyrkoskatt och från påföljder med anledning av försenad skattebetalning på samma grunder som statliga och kommunala myndigheter kan bevilja befrielse från stats- och kommunalskatt.

24 kap.

Underställning och ändringssökande

3 §
Överklagande av myndighets beslut

Över ett beslut av en myndighet i en församling eller kyrklig samfällighet samt över ett domkapitels eller kyrkostyrelsens beslut får var och en anföra besvär på den grund att beslutet kränker hans rätt. Disciplinombudet har rätt att anföra besvär över beslut i sådana disciplinära ärenden som avses i 23 kap. 3 § 1 och 2 mom. samt 4 § 2 mom.


25 kap.

Kompletterande stadganden

14 §
Undantagsförhållanden

Har statsrådet med stöd av beredskapslagen (1080/91) eller lagen om försvarstilagtånd (1083/91) getts rätt att utöva befogeageter som berättigar till vidtagande av uagantagsåtgärder, kan kyrkostyrelsen sammankalla kyrkomötet att sammankomma på en plats som den bestämmer. Kan kyrkomötet härvid inte sammankomma, har kyrkostyrelsen rätt att på kyrkomötets väagar göra framställningar och avge utlåtanden till statsrådet samt för högst ett år utfärda interimistiska bestämmelser om

1) budgeten för kyrkans centralfond eller tillägg till eller ändringar i den tidigare fastställda budgeten eller tillämpning av ett budgetförslag, tills kyrkomötet fattat beslut i ärendet,

2) kyrkostyrelsens och de i anslutning till kyrkostyrelsen grundade verksamhetsorganens förvaltning och verksamhet under ranande undantagsförhållanden, samt

3) församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas tillfälliga förvaltning samt skyddet av deras egendom och om övriga åtgärder som undantagsförhållandena kräver.Denna lag träder i kraft den 1 november 1996.

RP 90/96
FvUB 14/96
RSv 117/96

Helsingfors den 25 oktober 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.