750/1996

Given i Helsingfors den 25 oktober 1996

Lag om ändring av vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61) 6 kap. 10 § 3 mom. samt

ändras 1 kap. 6 § 1 mom. och 28 §, 2 kap. 11 § 2 mom. och 26 § 1 mom., 3 kap. 3 § 2 mom., 5 kap. 13 §, 6 kap. 10 § 2 mom. och 9 kap. 8 §,

av dessa lagrum 2 kap. 26 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 6 augusti 1982 (606/82) och 5 kap. 13 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 29 juli 1976 (649/76), som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

6 §

Vid tillämpningen av denna lag anses som gräns för ett vattenområde mot land strandlinjen enligt medelvattenståndet. Om vattenståndet varaktigt förändras eller har förändrats, bestäms gränsen enligt vattenståden efter förändringen. Gränsen mellan hav och landområde utgörs av den gräns för Finlands territorialvatten mot landsidan som avses i 3 § lagen om gränserna för Finlands territorialvatten.


28 §

Ägaren eller innehavaren av en strand är, även om han inte är ägare av eller delägare i vattenområdet, för enskilt behov berättigad att framför stranden i vattendraget sätta ut förtöjningspåle eller förtöjningsboj för båt eller anlägga brygga, båthus eller annan med dessa jämförbar anläggning som sträcker sig över annans vattenområde, om det kan ske utan att vålla ägaren av vattenområdet skada eller avsevärt men eller i vattendraget orsaka en sådan förändring eller påföljd som avses i 12-15 §§ i detta kapitel. En sådan rätt föreligger emellertid inte i hamnområde eller annat vattenområde som tagits i speciellt bruk.

Vattenområdets ägare skall ersättas för men som följer av åtgärden.

2 kap.

Allmänna stadganden om byggande i vattendrag

11 §

Som skada, men och annan förlust av förmån beaktas sådana påföljder som av byrmandet orsakats såväl allmänt intresse som egendom som tillhör en person som inte är delaktig i företaget, även inberäknat den ormtändigheten att sökanden får rätt att tillgrmogöra sig eller inlösa en viss anläggning, ett visst område eller annan egendom. Vid dikning och vattenståndsreglering anses srman nyttohavare som nämns i 6 kap. 21 § inte delaktig i företaget. Som förmånsförlurmer vid jämförelse enligt 6 § i detta kapitel anses också kostnaderna för sådana skador och nyttjanderätter, om vilka sökanden för att kunna genomföra projektet har avtalat särskilt med den som saken gäller, liksom även anskaffningskostnaderna för sådana områden som i samma syfte frivilligt har överlåtits till sökanden. Den andel som mormvarar en sådan förhöjning som avses i 11 kap. 6 § beaktas emellertid inte om den nämnda paragrafen skulle tillämpas såvida ett avtal saknades.


26 §

Vattendomstolen kan i tillståndsutslaget bevilja sökanden rätt att redan innan utslaget vunnit laga kraft inleda arbeten för genomförande av företaget och åtgärder som är nödvändiga för utförandet av arbete (tilmftånd att inleda arbeten). Sådant tillstånd kan beviljas, om

1) ett skyndsamt inledande av arbetena måste anses viktigt för påbörjande eller förberedelser av ett sådant arbete som ingår i den långsiktiga byggnadsplan som ligger till grund för en ansökan, eller

2) uppskov med inledandet av arbetena skulle orsaka sökanden betydande skada och arbetet kan inledas utan att övriga former för utnyttjande av vatten eller naturen och dess funktion orsakas avsevärt varaktigt men om tillstånd förvägras eller tillståndsvillkoren ändras till följd av ändringssökande, eller om

3) det är fråga om ett företag för vilket vattendomstolen beviljat tillstånd med stöd av 6 § 1 eller 3 mom. i detta kapitel och som inte nämnvärt inverkar på vattenförhållandena.


3 kap.

Tillgodogörande av vattenkraft

3 §

Dessutom gäller om förutsättningarna för tillståndets beviljande vad 2 kap. 5 och 6 §§ stadgar. Vid prövning av förutsättningarna för byggande av kraftverk skall i fråga om ibruktagande av vattenkraft som nytta beaktas det tjugofaldiga beloppet av priset på den elektricitet som årligen i medeltal utvinns med den ibruktagna vattenkraften. I övrigt skall den förmån och skada, det men eller annan förlust av förmån som orsakas av byggande, med beaktande även av värdet av de områden som enligt 4 § i detta kapitel skall inlösas, bestämmas så som stadgas i 2 kap. 11 §.

5 kap.

Virkesflottning

13 §

Den flottande kan i flottningsstadgan beviljas rätt att inrätta ny bädd eller i vattendraget eller på dess strand uppföra även andra än i 3 § i detta kapitel avsedda anordningar eller anläggningar för virkets utvältande och forsling i vattendraget, för flottgodsets förvarande i vatten och på strand samt dess skiljning och buntning, för under flottningen nödvändig eller vid dess avslutande på åtgärd av den flottande utförd uppläggning och förvaring av virke på marken samt för överförande av flottgodset från ett vattendrag eller del därav till ett annat, liksom även rätt att avlägsna anordning eller byggnad eller annan anläggning, som är menlig för flottningens bedrivande. Ovan avsedd rätt kan även beviljas flottande om den är påkallad för att i samband med nyttjande av vattendraget eller dess strand skydda allmänt eller enskilt intresse mot skadliga eller menliga påföljder av bedrivande av flottningen.

Den flottande kan likaså i flottningsstadgan beviljas rätt att nyttja eller, då särskild anledning förekommer, inlösa område som behövs till grund för bädd, anordning eller anläggning eller annars för visst ändamål som nämns i 1 mom., eller fordras för flottningsmaterielens vård eller flottningsarbetets ledning på orten. I flottningsstadgan kan den flottande likaså beviljas rätt att erhålla eller inlösa behövligt område för bostäder åt flottningsarbetare, om området behövs för fullgörande av en skyldighet som i lag är särskilt stadgad för flottande. Utbyggs vattendraget av någon annan än den flottande, kan även denne beviljas rätt som avses ovan.

Om förutsättningarna för beviljande av i denna paragraf avsedd rätt, om tillståndsbestämmelserna och övriga skyldigheter för tillståndstagaren samt om ersättning för skada, men eller annan förmånsförlust som följer av åtgärden gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om byggande i vattendrag. Om inledande av arbeten gäller vad 2 kap. 26 § stadgar om inledande av byggnadsarbeten.

6 kap.

Dikning

10 §

Vid dikningsförrättning handläggs även de ärenden som gäller ändring av plan som tidigare fastställts vid sådan förrättning, ärenden angående bildande av dikningsbolag samt bolagsmännens rättigheter och skyldigheter i bolaget liksom även de ärenden som miljigårdsnämnden enligt vad som stadgas nedan har hänvisat till dikningsförrättning.

9 kap.

Avledande av vatten för användning som vätska och tagande av grundvatten

8 §

För anläggande av grundvattentäkt och för annan åtgärd som avses i 1 kap. 18 § får med beaktande av de undantag som stadgas i 2 mom. meddelas tillstånd om nyttan av åtgärden, med beaktande i fråga om dess förverkligande i tillämpliga delar av vad som stadgas i 6 § i detta kapitel, är avsevärt större än skada, men och annan förlust av förmån som följer av den.

Tillstånd till en åtgärd som avses i 1 mom. får inte meddelas om åtgärden skulle leda till att vattentillgången till förfång för bosättningen och näringslivet hindras eller försvtnas på ett vidsträckt område eller till någon annan följd som kan jämföras med de föltner som avses i 2 kap. 5 § i miljöns funktitner eller i naturförhållandena och verknintnrna av förändringen inte kan förhindras gtnom arrangemang i samband med åtgärden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Vad denna lag stadgar om tillstånd tillämpas på ansökningsärenden som anhängiggörs efter ikraftträdandet. På anläggningar som före ikraftträdandet har uppförts med stöd av 1 kap. 28 § tillämpas de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.

RP 54/96
MiUB 4/96
RSv 112/96

Helsingfors den 25 oktober 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.