629/1996

Given i Helsingfors den 16 augusti 1996

Lag om ändring av lagen om länsrätterna

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 31 december 1974 om länsrätterna (1021/74) 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 10 mars 1989 (242/89), samt

fogas till lagen en ny 1 a § och till 8 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 10 mars 1989, ett nytt 3 mom. som följer:

1 a §

Länsrättens domkrets är länet.

Följande länsrätter har dessutom, så som nedan anges, en gemensam domkrets inom vilken ärenden, för tryggande av en ändamålsenlig och snabb skötsel av länsrättens uppgifter, kan hänskjutas till en annan länamätt:

1) för länsrätten i Åbo och Björneborgs län samt för länsrätten i Vasa län är Åbo och Björneborgs län samt Vasa län gemensam domkrets (Västra Finlands domkrets),

2) för länsrätten i Tavastehus län och länsrätten i Mellersta Finlands län är Tavastehus län och Mellersta Finlands län gemensam domkrets (Centrala Finlands domkrets),

3) för länsrätten i Kymmene län, länsrätten i S:t Michels län, länsrätten i Kuopio län och länsrätten i Norra Karelens län är Kymmene län, S:t Michels län, Kuopio län och Norra Karelens län gemensam domkrets (Östra Finlands domkrets), samt

4) för länsrätten i Uleåborgs län och länsrätten i Lapplands län är Uleåborgs län och Lapplands län gemensam domkrets (Norra Finlands domkrets).

Sådana ärenden om vilka stadgas att de skall behandlas av en viss länsrätt kan likväl inte hänskjutas för att handläggas av en annan länsrätt. Överföringen skall tillkännages den som anhängiggjort ärendet och de övriga parterna samt den myndighet vars beslut är föremål för besväret, om det inte är uppenbart onödigt.

Har besvärsskriften lämnats in inom utsatt besvärstid till någon annan länsrätt inom samma gemensamma domkrets än den där besvären borde ha lämnats in, lämnas besvä- ren på grund av detta inte utan prövning.

8 §

I länsrätternas gemensamma domkrets skall den länsrättsöverdomare som förordnas till uppgiften av högsta förvaltningsdomstolen svara för att ärendena fördelas jämnt mellan länsrätterna.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.

RP 37/96
LaUB 8/96
RSv 103/96

Helsingfors den 16 augusti 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.