350/1996

Given i Helsingfors den 24 maj 1996

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 48 § 3 mom., sådant det lyder i lag av den 19 december 1969 (811/69), samt

ändras 19 § 6 mom., 22 § 1 mom., 23 e § 1 mom., 75 § 3 mom. och 76 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 19 § 6 mom., 22 § 1 mom., 23 e § 1 mom. och 76 § 1 mom. i lag av den 18 december 1995 (1500/95) och 75 § 3 mom. i lag av den 11 januari 1985 (32/85), som följer:

19 §

En försäkrad som åtnjuter i folkpensionslagen stadgad arbetslöshetspension eller som har rätt till invaliditetspension som beviljats med stöd av 22 § 1 mom. i nämnda lag, har inte rätt till dagpenning för den tid för vilken han har rätt till pensionen.


22 §

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen per dag är lika stor som den dagpenning som nämns i 16 och 17 §§ samt i 18 a § 2 och 3 mom. Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen är dock minst 60 mark per dag.


23 e §

Specialvårdspenningen per dag är lika stor som den dagpenning som nämns i 16 och 17 §§ samt i 18 a § 2 och 3 mom., dock minst 60 mark.


75 §

Dagpenning samt moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning per dag skall avrundas till närmaste pennibelopp som är jämnt delbart med fem. Överstiger i 16 § nämnda arbetsinkomster fulla belopp av tiotal mark, skall den överskjutande delen lämnas obeaktad. Om beloppet av dagpenning som betalas med stöd av 18 b § understiger 60 mark för 25 vardagar, betalas dagpenningen inte ut.

76 §

Beloppet av de arbetsinkomster som avses i 16 § justeras i samma förhållande som det för dagpenningens samt moderskaps-, faderskapsoch föräldrapenningens samt arbets- oförmågans eller förmånsrättens begynnelsetidpunkt fastställda, i 9 § 2 mom. första meningen lagen om pension för arbetstagare avsedda indextalet avviker från det för föregående kalenderår fastställda indextalet.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1996. Lagens 23 e § 1 mom. tillämpas dock från och med den 1 januari 1996.

Lagens 75 § 3 mom. tillämpas på dagpenning som söks den 1 juni 1996 eller senare.

RP 23/96
ShUB 7/96
RSv 45/96

Helsingfors den 24 maj 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.