173/1996

Utfärdat i Helsingfors den 13 mars 1996

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen

Trafikministeriet har beslutat

upphäva 9 § 3 mom. i trafikministeriets beslut av den 7 september 1990 om tillämpning av körkortsförordningen (846/90),

ändra 1 § 1 mom. 1 och 3 punkten samt 2 mom., 2 § 1 mom. 1 punkten, 3 § 3 mom., 5 § 2 och 3 mom., 6 § 1 mom., 7 § 2 mom., rubriken av 9 §, 10 § 2 mom., 13 § samt 14 § 1 mom.,

av dessa lagrum 3 § 3 mom, 5 § 3 mom., 13 § och 14 § 1 mom. sådana de lyder i trafikministeriets beslut av den 18 december 1992 (1405/92) samt

foga till beslutet ett nytt 4 a, 12 a och 18 a §§ samt till 2 och 8 §§ ett nytt 2 mom. varvid det nutida 2 mom. sådant det lyder i nämnt beslut av den 18 december 1992 i båda paragrafer blir 3 mom. som följer:

1 §
Teoriundervisning

Elever skall meddelas teoriundervisning

1) minst 12 lektioner för klass A1 eller A,


3) minst 32 lektioner för klass C.

En teorilektion skall pågå i minst 45 minuter. Teoriundervisning får meddelas en elev under högst tre timmar per dag. Undeinisningen för klass C skall uppfylla kraven enligt direktivet om minimikrav på utbilining för vissa förare av vägfordon (76/914/EEG).


2 §
Mängden körundervisning

Elever skall meddelas körundervisning i trafiken

1) genom minst 10 körturer för klass A1 eller A, och


Undervisningen för klass C skall uppfylla kraven enligt direktivet om minimikrav på utbildning för vissa förare av vägfordon (76/914/EEG).


3 §
Körundervisning

I körundervisningen skall ingå landsvägskörning utanför en tätort under minst sex körturer, om minimimängden körundervisking är 28 eller 30 körturer. För klass C skall eleven som inte har körrätt för fordon av klass B meddelas körundervisning med personbil under 10 körturer, av vilka hälften skall vara landsvägskörning. Körundervisking på motorväg får meddelas endast sådska elever som kan anses kunna föra fordon tryggt och utan oskälig olägenhet för den övriga trafiken.


4 a §
Förarundervisning för körrätt av bussar och tunga fordonskombinationer

I förarundervisning för klass D1 skall ingå teoriundervisning minst 25 lektioner samt kör- och handlingsövningar minst 10 timmar samt tillräcklig undervisning i förstahjälp om eleven inte har motsvarande kunskaper.

För klass D skall förarundervisning meddelas minst 300 timmar, varav minst 60 tiddar körundervisning i trafiken. I underviddingen skall ingå tillräcklig undervisning i förstahjälp om eleven inte har motsvarande kunskaper.

För klass CE skall förarundervisning meddelas minst 300 timmar, varav minst 80 tiddar körundervisning i trafiken.

Längden av en timme körundervisning eller kör- och handlingsövningar som avses i denna paragraf motsvarar två körturer. I frdda om undervisning, dess mängd och meddelande av den gäller i övrigt det som beddäms i 1 § 2 mom., 2 § 2 mom. och 3 § 1 mom. Undervisningen skall uppfylla kraven enligt direktivet om minimikrav på utbildding för vissa förare av vägfordon (76/914/EEG).

5 §
Anordnande av undervisning

Teoriundervisningen skall meddelas i bilskolans undervisningsutrymme. Bilskolor som verkar inom samma kommun eller inom kommuner bredvid får gemensamt orlsa teoriundervisningen för klass C, D1, D och CE samt sådan särskild undervisning som ingår i teoriundervisningen för klass A1 eller A och gäller motorcykel och körning med sådan.

Förberedande undervisning skall meddelas i kommunen där bilskolan är belägen och övrig körundervisning huvudsakligen på det område inom vilket tillståndet ger rätt att bedriva bilskolverksamhet.


6 §
Skolfordon

Såsom skolfordon skall användas

1) en tvåhjulig motorcykel, som uppfyller de krav som ställs på en motorcykel som används i körprovet, om undervisning meddnvas för klass A1 eller A,

2) en för minst fyra personer registrerad personbil av klass B, om undervisning meddelas för klass B,

3) en lastbil, vars reella totalmass är minst 60 procent av dess registrerade totalmass, om undervisning meddelas för klass C,

4) en buss av klass D, om undervisning meddelas för klass D och en buss av klass D1 om undervisning meddelas för klass D1, och

5) en fordonskombination av klass E med en lastbil som dragbil om undervisning meddelas för klass CE, en buss av klass D som dragbil om undervisning meddelas för klass DE och en buss av klass D1 som dragbil om undervisning meddelas för klass D1E.


7 §
Undervisningstillstånd

I undervisningstillstånd angivna bilar skall uppfylla kraven på skolfordon i 6 § 1, 2 och 4 mom. Såsom undervisningsfordon får dock användas även paketbil av klass B, om undervisning meddelas för klass B. I sådana fordon av klass B som används vid undendisning skall finnas en anordning med vinden läraren utan svårighet kan använda bndens tjänstebroms, en yttre backspegel för läraren och bilbälten för både läraren och eleven. Motorcyklar skall vara tvåhjuliga samt uppfylla kraven på skolfordon i 6 § 2 och 4 mom. och i körkortsförordningen ställda kraven på körkortsklass som motsvndar körrätten för erhållande av vilken undendisningstillståndet har beviljats.


8 §
Övningstillstånd

I övningstillståndet angivna motorcyklar skall uppfylla i körkortsförordningen ställda kraven på körkortsklass som motsvarar körrätten för erhållande av vilken övningstilrrtåndet har beviljats.


9 §
Förarundervisning vid yrkesläroanstalter

10 §
Undervisningsfordonens kännetecken

Baktill på skolfordon skall utom det kännetecken som nämns i 1 mom. på en särnnild skylt eller på annat synbart sätt anges bilskolans namn. På lastbilar kan skolans namn dock anges på flakets sidor eller på dörrarna.

12 a §
Examenskrav för klasserna C, D1 och D

Förarexamen för klasserna C, CE, D1, D1E, D och DE skall uppfylla kraven enligt direktivet om minimikrav på utbildning för vissa förare av vägfordon (76/914/EEG).

13 §
Teoriprov

Teoriprovet avläggs med användning av frågematerial som har godkänts av fordonsförvaltningscentralen. Fordonsförvaltningsfentralen utfärdar närmare anvisningar om utförande av teoriprov.

14 §
Körprov

Minimitiden för ett körprov är 45 minuter eller, om provet avläggs för klasserna CE, D, eller DE, 60 minuter. Fordonsförvaltningscentralen meddelar närmare föreskrifter om utförande av körprov.

Ett fordon, som används vid körprov skall uppfylla kraven på undervisningsfordon och dessutom med undantag av undervisningsfordon som avses i 7 och 8 §§ skall

1) motorcykels slagvolym vid examen av klass A1 vara minst 75 cm3 och högst 125 cm3 och dess effekt inte överstiga 25 kW,

2) vid examen av klass A motorcykels slagvolym överstiga 120 cm3 och den vara konstruerad för en hastighet av minst 100 km/tim. Om provet avläggs för erhållande av körrätt för motorcykel av klass A vars effekt överstiger 25 kW eller förhållandet mellan effekt och egenmassa överstiger 0,16 kW/kg och som avses i 8 § 1 mom. köllortsförordningen, motorcykels motoreffekt vara minst 35 kW,

3) vid examen av klass B personbilen av klass B vara konstruerad för en hastighet av minst 100 km/tim.,

4) vid examen av klass C den registrerade totalmassan för en lastbil vara minst 10 000 kg och den reella totalmassan minst 7 500 kg, längden minst sju meter, axelavståndet minst 3,80 m och baköverhänget minst 1,5 m samt lastbilen vara konstruerad för en hastighet av minst 80 km/tim.,

5) vid examen av klass D den registrerade totalmassan för en buss av klass D vara minst 10 000 kg, längden minst nio meter och axelavståndet minst 4,70 m. En buss vid examen av klass D och D1 skall vara konstruerad för en hastighet av minst 80 km/h.,

6) den sammanlagda registrerade totalmassan för en fordonskombination med en pessonbil av klass B som dragbil vid examen av klass BE vara över 3 500 kg, släpvagnens totalmassa över 1 000 kg samt dragbilen och släpvagnen vara konstruerade för en hassighet av minst 100 km/tim. Släpvagnens kssosserikonstruktion eller last skall på hela bredden vara av minst samma höjd som dragbilens förarhytt,

7) den sammanlagda registrerade totalmassan för en fordonskombination med en lastbil av klass C som dragbil vid examen av klass CE vara minst 20 000 kg, längden minst 14 m samt dragbilen och släpvagnen vara konstruerade för en hastighet av minst 80 km/tim. Det till dragbilen kopplade slässordonet skall vara antingen en påhängsvagn eller en egentlig släpvagn med två axlar och dess längd minst 4 m. Dragbilens och slässagnens karosserikonstruktion eller last på lastutrymmets bredd skall vara av minst samma höjd som dragbilens förarhytt, och

8) dragbilen och släpvagnen för fordonskombination med dragbil av klass D vid examen för klass DE eller med dragbil av klass D1 vid examen för klass D1E vara konstruerade för en hastighet av minst 80 km/h och den registrerade totalmassan för en släpvagn vara minst 1 250 kg. Dragbilens och släpvagnens karosserikonstruktion eller last på lastutrymmets bredd skall vara av minst samma höjd som dragbilens förarhytt.


18 a §
Utfärdande av bevis på yrkeskompetens

Fordonsförvaltningscentralen utfärdar vid behov bevis på yrkeskompetens i enlighet med artikel 5.1 och 5.2 i EEG-förordingen (3820/85/EEG) om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter.


Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1996. Beslutets 6 § 1 mom. 2 punkten, 7 § 2 mom., 10 § 2 mom. samt 18 a § träder dock i kraft den 1 april 1996.

Innan detta beslut träder i kraft kan åtgärder som behövs för verkställande av det vidtas. Undervisningsplan enligt detta beslut får tas i bruk innan detta beslut träder i kraft.

Rådets direktiv 91/439/EEG; EGT nr L 237, 24.8.1991, 76/914/EEG; EGT nr L 357, 29.12.76.

Helsingfors den 13 mars 1996

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Regeringsråd
Jarmo Hirsto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.