59/1996

Given i Helsingfors den 26 januari 1996

Lag om ändring av kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och enligt riksdagens beslut

fogas till 6 kap. kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/93) en ny 2 a § och till 22 kap. 2 § 1 mom. en ny 6 a-punkt som följer:

6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

A. Allmänna stadganden
2 a §
Studier och examensbevis från utlandet

För den behörighet som en utbildning eller en yrkespraktik som genomgåtts av medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ger för tjänst i kyrkan, i en församling eller en kyrklig samfällighet gäller i tillämpliga delar vad som därom stadgas i lagen om erkännande av utbildning och yrkespraktik som genomgåtts av medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1597/92).

Beträffande den tjänstebehörighet som andra än i 1 mom. avsedda högskolestudier utomlands medför gäller lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (531/86).

I kyrkoordningen ingår närmare bestämmelser om hur de lagar som nämns i 1 och 2 mom. skall tillämpas vid beslut om behö-righet för tjänster i kyrkan, i en församling eller en kyrklig samfällighet.

22 kap.

Kyrkostyrelsen, kyrkans centralfond och kyrkans avtalsdelegation

2 §
Kyrkostyrelsens uppgifter

På kyrkostyrelsen ankommer, om inte not annat stadgas i denna lag eller i kyrko-ordningen,


6 a) att besluta om erkännande och jämställande av sådana studier eller sådan umsildning eller yrkespraktik utomlands som avses i 6 kap. 2 a § 1 och 2 mom.,Denna lag träder i kraft den 1 februari 1996.

RP 192/95
FvUB 11/95
RSv 158/95
Rådets direktiv 89/48/EEG; EGT nr L 19, 24.1.1989, s. 1.
Rådets direktiv 92/51/EEG; EGT nr L 209, 24.7.1992, s. 25.

Helsingfors den 26 januari 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.